Home » آمریت تنظیم مارکیت برق

آمریت تنظیم مارکیت برق

  • by

Activation Date: 10 Jun, 2021   Announced Date: 10 Jun, 2021   Expire Date: 21 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰
Vacancy Number: ESAR-059
No. Of Jobs: 1
Organization: اداره تنظیم خدمات انرژی
Years of Experience: 2
Contract Duration: رسمی – دائمی
Gender: Male/Female
Education: لیسانس
Close date: 21 Jun, 2021

About اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹8 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت سیاست­گذاری و پلان‌گذاری کلان، مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف زیرساخت‌های لازم و تنظیم و نظارت از بازار، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار که متضمن انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور باشد و تبدیل افغانستان به مرکز تبادل انرژی و برق منطقه فعالیت می نماید.

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

Job Description:

هدف وظیفه: نظارت و تنظیم از خدمات انرژی برق در مارکیت انرژی برق در مطابقت با استراتژی و اهداف کلان اداره، به منظور تنظیم کمیت، تضمین کیفیت، ترویج رقابت و تامین سراسری انرژی برق مورد نیاز کشور.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

فراهم آوری تسهیلات جهت جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی درعرصۀ خدمات انرژی برق مطابق احکام قانون؛
ارایه شاخص های کیفی و کمی به منظور نظارت از تضمین کیفیت انرژی برق
ترویج رقابت در مارکیت برق، مطابق احکام قانون تنظیم خدمات انرژی برق؛
طرح و ترتیب مقررات، طرزالعمل ها، رهنمود ها و متحدالمال ها به منظور تنظیم و نظارت از مارکیت برق؛
ایجاد و مدیریت کمیته های تخنیکی، اقتصادی، مالی، بازاریابی و سایر کمیته های مشورتی به منظور انکشاف سکتور انرژی و نظارت از کار شرکت های برق رسانی؛
تشخیص، تثبیت و مکلف ساختن شخصیت دارای نیروی مسلط در مارکیت به منظور عرضۀ خدمات انرژی برق بدون تبعیض به مستهلکین و سایر دارندگان جواز نامه مطابق احکام قانون
نظارت متداوم از دارندگان جوازنامه ها جهت تامین عدالت در عرضه خدمات انرژی برق در سطح کشور در مطابقت با قوانین نافذه
رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور با درنظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.

 

وظایف مدیریتی:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی:

  هماهنگ ساختن و ایجاد تفاهم بمنظور حل مشکلات کاری با ادارات ذیربط داخلی و خارجی به اساس هدایت و لزوم دید مقام اداره مطابق هدایت احکام قوانین نافذه کشور.
 تبادل معلومات و اطلاعات بمنظور رسیدن به اهداف اداره با مراجع دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی به اساس هدایت و لزوم دید مقام اداره مطابق هدایت احکام قوانین نافذه کشور.
 تدویر جلسات هماهنگی به ارتباط فعالیت های مرتبط کاری سکتور انرژی.
 تامین ارتباط کاری با همکاران جهت ایجاد هماهنگی بهتر در امور.

Job Requirements:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های انجنیری برق، انجنیری انرژی، اقتصاد انرژی، مدیریت انرژی، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود
تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی،
مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک:

http://lowgrade.iarcsc.com/

ذیل بدست آورده و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند. همچنین اسناد ارسال شده باید خوانا و واضح باشد.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری می باشد.

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com/

Leave a Reply