Home » آمریت جندر

آمریت جندر

Activation Date: 10 Jun, 2021   Announced Date: 10 Jun, 2021   Expire Date: 21 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰
Vacancy Number: ESAR-058
No. Of Jobs: 1
Organization: اداره تنظیم خدمات انرژی
Years of Experience: 2
Contract Duration: رسمی – دائمی
Gender: Female
Education: لیسانس
Close date: 21 Jun, 2021

About اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹8 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت سیاست­گذاری و پلان‌گذاری کلان، مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف زیرساخت‌های لازم و تنظیم و نظارت از بازار، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار که متضمن انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور باشد و تبدیل افغانستان به مرکز تبادل انرژی و برق منطقه فعالیت می نماید.

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

Job Description:

هدف وظیفوی:

مدیریت، تطبیق و نظارت از پالیسی ­های جندر بمنظور تقویت زنان و رفع مشکلات فرا راه قشر اناث در اداره قرار دارد.

وظایف تخصصی:

تدویر برنامه های آگاهی دهی پالیسی های و برنامه های جندر جهت تقویت جندر در اداره
نظارت از امور مربوط به مرکز انکشاف مسلکی زنان جهت رشد و ارتقاء ظرفیت زنان به اداره
حصول اطمینان از تطبیق استراتیژی تساوی جندر خدمات ملکی و پالیسی منع آزار و اذیت در وزارت­ و تهیه گزارش تحلیلی و ارائه سفارشات لازم
شریک سازی مواردیکه در اداره خلاف پالیسی های جندر تطبیق گردیده است با مراجع ذیصلاح
شناسایی نقاط قوت و ضعف پالیسی­ها و برنامه های جندر و شریک ساختن آن با مقام ذیصلاح
مدیریت فعالیت ها و تعیین اولویت های کاری برای جندر، انکشاف استراتیژی، پالیسی ها و طرزالعمل ها برای موثریت و مثمریت فعالیت ها
مدیریت انکشاف میکانیزم های مشخص و راه اندازی کمپاین های استخدام در مرکز و ولایات برای فارغین اناث پوهنتون ها بمنظور تقویت نقش و افزایش حضور زنان در کمیسیون
حصول اطمینان از جمع آوری ارقام جندر از شعبات مختلف مرکز و ولایات بمنظور تحلیل ارقام و انکشاف دیتابیس جندر
همکاری با وزارت امور زنان در تطبیق موثر برنامه های ملی برای زنان افغانستان
ثبت قضایای آزار و اذیت جنسی در اداره مربوطه؛
همکاری با مرکز رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی در اداره مربوطه؛
همکاری جهت تحقق پلان عمل عمومی و طرزالعمل تعهدات کنفرانس جینوا 2020،

وظایف مدیریتی:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره
تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه آمریت
تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
رهبری و مدیریت امور مسلکی و کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

تامین ارتباط و هماهنگی با کارکنان قشر اناث بمنظور شناسایی چالش ها و دریافت مشکلات که مانع افزایش حضور زنان می­گردد
ایجاد وتامین ارتباط کاری با کمیته مشورتی کمیسیون، دونرهای بین المللی و سایر مراجع مربوطه بمنظور هماهنگی دقیق فعالیت های زنان
تامین ارتباط و هماهنگی با واحد های حمایت از زنان در وزارت خانه ها و سهم گیری در برنامه ها، سمینارها و ورکشاپ های مربوط به زنان در داخل و  خارج از کشور
همکاری با کمسیون بین الوزارتی محو خشونت علیه زنان و تجاوزات جنسی در تهیه استراتیژی، پالیسی و سایر برنامه های مرتبط

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، 8 و  34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس و متخصص یکی از رشته های مطالعات زنان، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، ارتباطات، مردم شناسی، شرعیات(فقه و قانون) و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته ذکر شده ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس در رشته های ذکر شده از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق طرزالعمل بورد تعیینات خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

مهارت­های لازم

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 (5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد

Submission Guideline:

 

متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک:

http://lowgrade.iarcsc.com/

ذیل بدست آورده و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند. همچنین اسناد ارسال شده باید خوانا و واضح باشد.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری می باشد.

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com/

Leave a Reply