Home » آمر تحقیقات تکنالوژی آب

آمر تحقیقات تکنالوژی آب

Activation Date: 25 May, 2021   Announced Date: 25 May, 2021   Expire Date: 05 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر
Vacancy Number: NWR-0496
No. Of Jobs: 1
Organization: پروژه تغییر – اداره ملی تنظیم امور آب
Years of Experience: دو سال
Contract Duration: بست رسمی – دایمی
Gender: Male/Female
Education: Bachelor/Master
Close date: 05 Jun, 2021

About پروژه تغییر – اداره ملی تنظیم امور آب:

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید

Job Description:

هدف وظیفه:

مدیریت تحقیقات بیلانس آبی، عرضه و تقاضای آب، تکثیر تکنالوژی های جدید و معاصر در عرصه استفاده موثر و پایدار از منابع آب، دریافت راه حل ها و راهکارهای مناسب جهت مدیریت همه جانبه منابع آب و ارتقای ظرفیت های تخصصی در سکتور آب کشور

 

 

وظایف تخصصی:

مدیریت مطالعات و تحقیقات در مورد کیفیت منابع آب کشور (فزیکی، بیالوژیکی، کیمیاوی و خواص شیمیایی آن)
2. مدل سازی بیلانس منابع آبی در سطح حوزه های عمومی و فرعی دریایی کشور بمنظور برنامه ریزی
3. مدل سازی ریاضیکی و فزیکی تاسیسات منابع آب کشور.
4. معرفی و ارزیابی تکنالوژی معاصر مدیریت آب در مطابقت با شرایط و نیازمندی های حوزه های دریایی.
5.. مدیریت تحلیل ارقام و معلومات لابراتوار شده به منظور استفاده موثر از مراجع نیازمندی منابع آبی.
6. دریافت و پیشنهاد روش های مناسب جهت کاهش ضایعات آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب.
7. نظارت از تطبیق امورات لابراتوار غرض تست و تحلیل کیمیاوی، میخانیکی، جیوفیزیک، بیالوژیکی و هایدروجیالوژیکی آب و خاک و مواد ساختمانی با در نظر داشت اولویت های تعین شده

8.ارسال پروپوزل مکمل دیزاین (نقشه های ترسیم و منظور شده ، با بل احجام (BOQ) ، پلان تقویمی ، فورم اجتماعی ، لست تجهیزات تخنیکی و پرسونل کلیدی پروژه) در قید هارد و سافت کاپی به مراجع ذیربط.

وظایف مدیریتی:

 1.. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2.. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3.. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛

 4.. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و

 5.. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

اشتراک در عملیه سروی مشاهداتی ، مقدماتی (امکان سنجی) بندهای ذخیروی آب با در نظر داشت استندرد های قبول شده.
اشتراک در عملیه سروی تخنیکی پروژه های هایدرو تخنیکی فوق الذکر .

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار ھای ذیل ،ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری سیول، جیولوجی، اگرانومی، تکنالوژی کیمیاوی، هایدرومیترولوجی، انجنیر منابع آب و محیط زیست، هایدرولیک از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور و به درجات بلند تر تحصیلی ارجیعت داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

(۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

Submission Guideline:

کد اعلان بست در واکنسی نمبر تمامی بست ها درج گردیده است ، متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک ذیل بدست آورده

http://lowgrade.iarcsc.com

و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری

جهت معلومات به شماره ذیل در تماس شوید -0771282887

 

 

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com

Leave a Reply