Home » آمر تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

آمر تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

  • by

Activation Date: 09 Jun, 2021   Announced Date: 06 Jun, 2021   Expire Date: 16 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Admin-Clerical, Finance, Management, Marketing, Accounting
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست + امتیاز پروژه تغییر
Vacancy Number: MOPW/1400-90
No. Of Jobs: 1
City: Kabul
Organization: Ministry of Public Works
Years of Experience: • داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از
Contract Duration: دايمي – رسمی
Gender: Male/Female
Education: لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت پروژه،
Close date: 16 Jun, 2021

About Ministry of Public Works:

The Ministry of Public Works (MoPW) is responsible for the planning, design, procurement, implementation, monitoring, and maintenance of the various transportation infrastructure projects such as roads, bridges, and its relevant drainage and retaining/protection structures in the government of the Islamic Republic of Afghanistan.

Job Description:

هدف وظیفه:  مدیریت، کنترول و نظارت از پروسه های امورتدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی و تامین هماهنگی فعالیت های تدارکاتی اداره مربوطه الی عقد قرار داد مطابق قانون، طرزالعمل ها و سایر اسناد تقنینی مربوطه.

……………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

حصول اطمینان از ترتیب پیشنهاد آغاز پروسه تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی مطابق پلان تدارکاتی اداره مربوطه.
حصول اطمینان از طرح، ترتیب، تعدیل و تایید اسناد داوطلبی، ارزیابی قبلی اهلیت، در خواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، مطالبه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست، بموقع و اصولی پروسه های تدارکاتی اداره مربوطه،
حصول اطمینان از وضع معیار ها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری داوطلبی.
تهیه و ترتیب پیشنهاد تعیین هیئت های افرگشائی، ارزیابی، و سایر هیئت های پروسه تدارکاتی.
تنظیم، هماهنگی و اشتراک در پروسه های آفرگشائی و ارزیابی آفر های تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات.
مدیریت پروسه درخواست نرخگیری و حصول اطمینان از مناسب بودن نرخ های دریافت شده از بازار و رعایت شفافیت در زمینه.
حصول اطمینان از تهیه و ترتیب اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، ارسال نامه های قبولی به داوطلبان برنده و عدم قبولی به داوطلبان غیر برنده .
تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و ارسال پیشنهاد محرمیت شرکت های مختلف به اداره تدارکات ملی در مطابقت با قانون، طرالعمل تدارکات و سایر قوانین مربوطه.

وظایف مدیریتی

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی:

ایجاد هماهنگی میان هیئات تدارکات، ارزیابی آفر ها، اجناس و خدمات غیر مشورتی و ریاست پلانگذاری و شعبات ذیربط.

ارائه مشوره های سازنده به رئیس تدارکات غرض بهتر شدن پروسه تدارکات، ایجاد هماهنگی بهتر و کنترول از فعالیت های مرتبط به پروسه های داوطلبی مطابق قانون تدارکات و پالیسی های مربوطه.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت پروژه،  مدیریت بازرگانی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق یا قضا و حارنوالی، تدارکات مدیریت عرضه خدمات (Supply Chain Management) و لوژستیک از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

Submission Guideline:

اشخاص واجد شرايط که تابعيت افغانستان را داشته باشند، می تواند به گونه حضوری و آنلاين در بست ذکر شده درخواست وظيفه نمايند. متقاضيان از خانه پری دقيق ضم اسناد تحصيلی و تجربه کاری، قبل از تاريخ ختم اعلان به مرجع متذکره تسليم نمايند، بر علاوه متقاضيان در خواست کننده به گونه آنلاين، فورم درخواستی وظيفه را از بخش کاريابی ويب سايت وزارت فوايد عامه(www.mopw.gov.af) (www.jobs.af) و (www.acbar.org) به دست آورده بعد از خانه پری دقيق ضم اسناد تحصيلی و تجربه کاری به صورت آنلاين اين لينک انترنيتی (https://forms.gle/QgpCgA3MJq8sF7iJ7) ارسال نمايند.حضوری می توانند از تاريخ نشر اعلان، فورم درخواستی را از مديريت عمومي استخدام آمريت استخدام رياست منابع بشری اين وزارت بدست آورند، بعد

Submission Email:

https://forms.gle/QgpCgA3MJq8sF7iJ7

Leave a Reply