Home » انجنیرکنترول کیفیت بند شاه عروس

انجنیرکنترول کیفیت بند شاه عروس

Activation Date: 25 May, 2021   Announced Date: 25 May, 2021   Expire Date: 05 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر
Vacancy Number: NWR-0494
No. Of Jobs: 1
Organization: پروژه تغییر – اداره ملی تنظیم امور آب
Years of Experience: یک سال
Contract Duration: بست رسمی – دایمی
Gender: Male/Female
Education: Bachelor/Master
Close date: 05 Jun, 2021

About پروژه تغییر – اداره ملی تنظیم امور آب:

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید

Job Description:

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر مبتنی بر معیارهای انجنیری جهت بهره برداری بخش برق و حفظ و مراقبت و ترتیب طرح های موثر در رابطه به افزایش موثریت عمر مفیده تجهیزات برقی در بند شاه و عروس

وظایف تخصصی:

• اتخاذ تدابیر جهت بهره برداری از بخش برق بند شاه و عروس
 • ترتیب پلان نظارتی بیست چهارساعته در دو الی سه شیفت کاری جهت تولید برق برای بند شاه و عروس
 • ترتیب پلان حفظ مراقبتی سالانه بخش برق برای بند شاه و عروس جهت رفع مشکلات عایده برای بند مذکور
 • ترتیب رهنمود و دستورالعمل های تخنیکی جهت تطبیق بهتر امور حفظ و مراقبت بند مذکور
 • اخذ دیتاها ازت جهیزات نصب شده بخش برق در بند بطور روزانه، ماهوار و تحلیل دیتاهای اخذ شده از بند مذکور
 • ترتیب پلان عاجل (Emergency Action Plan) برای بند مذکور
 • نظارت از روند حفظ و مراقبت بند ذخیروی آب بندکمال خان و مطمئین شدن از کار نورمال بند مذکور
 • استفاده از تجهیزات برق نصب شده در بند شاه و عروس
 • اطمینان از کار تجهزات و آلات اندازه گیری (Instruments) ناصبه بخش برق در بند مذکور و اخذ دیتاها از تجهیزات نصب شده مطابق به منول های موجود.
 • اتخاذ تدابیر جهت بهره برداری نورمال و حفظ و مراقبت از بند شاه و عروس مطابق به استندرد ها و نورم های انجنیری بندها
 • اتخاذ تدابیر جهت حفظ و مراقبت بخش برق و میخانیکی نصب شده در بند مذکور
 • نظارت دایمی از روند کاری دروازه های بند و چک و بررسی آنها و مطمئن شدن از وضعیت کاری نورمال بخش برق ناصبه در بند مذکور
 • ثبت دیتاها از تجهیزات نصب شده در بند بطور روزانه و ماهوار و ترتیب اسناد منظم از دیتاهای اخذشده بطور هاردکاپی و سافت کاپی در دفتر ساحوی بند مذکور
 • اتخاذ تدابیر جهت امور عملیاتی بخش برق بند مذکور و حفظ و مراقبت بخش برق مطابق به نورم های انجنیری برق

وظایف مدیریتی:

• ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

• ایجاد هماهنگی لازم با بخش های مربوطه جهت انسجام بهتر امور

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های برق، انجنیری هایدرولیک، انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می شود.

 تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

(‌أ. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت، برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 ‌ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

Submission Guideline:

کد اعلان بست در واکنسی نمبر تمامی بست ها درج گردیده است ، متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک ذیل بدست آورده

http://lowgrade.iarcsc.com

و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری

جهت معلومات به شماره ذیل در تماس شوید -0771282887

 

 

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com

Leave a Reply