Home » انجنیر هایدروتخنیک

انجنیر هایدروتخنیک

  • by

Activation Date: 25 May, 2021   Announced Date: 25 May, 2021   Expire Date: 05 Jun, 2021

Job Location: Herat
Nationality: Afghan
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر
Vacancy Number: NWR-0490
No. Of Jobs: 1
Organization: پروژه تغییر – اداره ملی تنظیم امور آب
Years of Experience: یک سال
Contract Duration: بست رسمی – دایمی
Gender: Male/Female
Education: Bachelor/Master
Close date: 05 Jun, 2021

About پروژه تغییر – اداره ملی تنظیم امور آب:

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید

Job Description:

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر مبتنی بر معیارهای انجنیری جهت مصئونیت، بهره برداری، حفظ و مراقبت و ترتیب طرح های موثر در رابطه به افزایش موثریت عمر مفیده، مصئونیت و ثبات، کاهش ضایعات آب در بند سلما

وظایف تخصصی:

• اتخاذ تدابیر جهت مصونیت بند ذخیروی آب سلما مطابق به نورم واستندرد های انجنیری بندهای ذخیروی آب
 • ترتیب پلان نظارتی بیست چهارساعته دردو الی سه شیفت کاری برای بند سلما
 • ترتیب پلان حفظ مراقبتی سالانه برای بندسلماجهت رفع مشکلات عایده برای بند سلما
 • ترتیب رهنمود و دستورالعمل های تخنیکی جهت تطبیق بهترامورحفظ ومراقبت بند سلما
 • اخذ دیتاها ازتجهیزات نصب شده دربند بطور روزانه ،ماهوار و تحلیل دیتاهای اخذشده از بند سلما
 • ترتیب پلان عاجل (Emergency Action Plan) برای بند سلما
 • نظارت از روند حفظ و مراقبت بند ذخیروی آب بندسلماو مطمئین شدن از کار نورمال بند سلما
 • استفاده از تجارب جهانی در جهت مصونیت ، حفظ و مراقبت بندسلما
 • اطمینان از کار تجهزات و آلات اندازه گیری (Instruments) ناصبه در بند سلماو اخذ دیتاها از تجهیزات نصب شده مطابق به منول های موجود.
 • اتخاذتدابیرجهت بهره برداری نورمال و حفظ ومراقبت از بندسلمامطاق به استندرد ها و نورم های انجنیری بندها
 • اتخاذ تدابیر جهت حفظ و مراقبت بخش برق و تجهیزات فلزی و میخانیکی نصب شده در بند سلما
 • نظارت دایمی از روند کاری دروازه های بند و چک و بررسی آنها ومطمئن شدن از وضعیت کاری نورمال در وازه های ناصبه در بند سلما
 • ثبت دیتاها از تجهیزات نصب شده در بند بطور روزانه و ماهوار و ترتیب اسناد منظم از دیتاهای اخذشده بطور هاردکاپی و سافت کاپی در دفتر ساحوی بند سلما
 • ثبت ارقام آب ذخیره شده در بند و آب رهاشده از بند ، تولید مقدار برق بطور روزانه و ماهوار در فایل ها بشکل هاردکاپی و سافت کاپی

ارسال پروپوزل مکمل دیزاین (نقشه های ترسیم و منظور شده ، با بل احجام (BOQ) ، پلان تقویمی ، فورم اجتماعی ، لست تجهیزات تخنیکی و پرسونل کلیدی پروژه) در قید هارد و سافت کاپی به مراجع ذیربط.

وظایف مدیریتی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

اشتراک در عملیه سروی مشاهداتی ، مقدماتی (امکان سنجی) بندهای ذخیروی آب با در نظر داشت استندرد های قبول شده.
اشتراک در عملیه سروی تخنیکی پروژه های هایدرو تخنیکی فوق الذکر .

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار ھای ذیل ،ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری هایدرولیک،
 انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر

 در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

(۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

Submission Guideline:

کد اعلان بست در واکنسی نمبر تمامی بست ها درج گردیده است ، متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک ذیل بدست آورده

http://lowgrade.iarcsc.com

و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری

جهت معلومات به شماره ذیل در تماس شوید -0771282887

 

 

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com

Leave a Reply