Home » ریاست اداره خط آهن آقینه

ریاست اداره خط آهن آقینه

  • by

Activation Date: 20 May, 2021   Announced Date: 20 May, 2021   Expire Date: 31 May, 2021

Job Location: Faryab
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول 109،60
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 1
Organization: اداره خط آهن افغانستان
Years of Experience:
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education:
Close date: 31 May, 2021

About اداره خط آهن افغانستان :

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی  می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

0773 ریاست اداره خط آهن آقینه

اندازه معاش:              اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول 109،600.00 افغانی الی قدم پنجم 164،489 افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

 

 

در مورد وزارت اقتصاد:

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان یکی از وزارت های کلیدی سکتور اقتصاد کشور است که در مبنی بر مقرره تنظیم فعالیت های خویش و در روشنایی پالیسی ها و اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می نماید.

وظایف عمده وزارت اقتصاد را  طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور، تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد، توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدایی، ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتورخصوصی تشکیل می دهد. جدا از وظایف عمده فوق، وزارت اقتصاد مسئولیت هماهنگی و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان و مدیریت امور مربوط به ثبت، انسجام، نظارت و ارزیابی موسسات غیر دولتی را نیز عهده دار می باشد.

 وزارت اقتصاد یکی از وزارت های پیشتاز در عرصه تطبیق اصلاحات اداری می باشد. چنانچه بر علاوه تطبیق مکمل سیستم رتب و معاش، وزارت اقتصاد توانسته است درهماهنگی نزدیک با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج  Capacity Building for Results (CBR) را در سطح مرکز و ولایات به گونه موفقانه تطبیق نماید. از آنجای که وزارت اقتصاد متعهد به تداوم برنامه اصلاحات به منظور ارائه خدمات باکیفیت و حسابده به شهروندان کشور می باشد، اینک در همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شروع به تطبیق مرحله دوم برنامه اصلاحات ساختاری که عبارت از برنامه تغییر می باشد، نموده است. این برنامه زمینه جذب و استخدام افراد شایسته و با ظرفیت های عالی را در اداره خدمات ملکی افغانستان فراهم خواهد نمود.

Job Description:

هدف وظیفه

مدیریت طرح و تطبیق برنامه های انکشافی خط آهن، حفظ و مراقبت، بهره برداری، قطار ها، خط آهن، استیشن ها و شناسایی مشکلات ایمنی و محافظتی و حل مشکلات بخش های تخنیکی

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

• طرح برنامه های انکشافی خط آهن در هماهنگی با بخش های مرکزی اداره؛
• مدیریت و نظارت از امور مربوط به حفظ، مراقبت و بهره برداری و انتقالات خطوط آهن و استشن های مربوطه؛
• نظارت از اجرای برنامه های مربوطه جهت تطبیق موثر آن با توجه به معیارهای تعیین شده؛
• مدیریت امور مربوط به قطارها در استشن ها و مسیر های خطوط آهن تحت مسولیت به شکل روزانه به منظور ارایه خدمات بهتر طبق پلان های منطقوی مربوطه؛
• حصول اطمینان از تامین ارتباط و هماهنگی با شرکت های ترانسپورتی، حمل و نقل و سایر سهم داران به منظورانتقال به موقع کالا های تجارتی؛
• مدیریت و نظارت از ارایه خدمات معیاری و به موقع به مشتریان و جلب اعتماد آنها؛
• مدیریت و نظارت از تطبیق پلان های عملیاتی ساحوی و شاخص های تعیین شده در مطابقت با اهداف استراتیژیک اداره؛
• برنامه ریزی و توظیف نیروی کاری در بخشهای مختلف خطوط آهن و حصول اطمینان از در دسترس بودن آنها در اوقات مختلف به منظور فعال نگهداشت مسیر های خطوط آهن؛
• مدیریت و بررسی و حل مشکل بخشهای خدمات تخنیکی (ورکشاپهای تخنیکی و پارکنگ و سایط حمل و نقل) جهت حصول اطمینان از موجودیت و فعال بودن تجهیزات؛
• حصول اطمینان از استفاده درست و دقیق وسایل و تجهیزات ایمنی جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در خطوط آهن؛
• شناسایی مشکلات ایمنی و محافظتی دراستشن ها و مسیر های خطوط آهن و دریافت راه حل های مناسب برای رفع آن ها.

 

وظایف مدیریتی

• تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی

• تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مرکزی ادراه جهت پیشبرد بهتر امور؛
• تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مختلف و سکتور خصوصی جهت انسجام بهتر امور.

 

Job Requirements:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (9) و (10) ماده 9 تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری خط آهن، انجنیری سیول، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی، انجنیری اتومیخانیک، انجنیری الکترومخانیک و یا سایر رشته‌های تحصیلی مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی، داخل یا خاجر کشور و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق ترجیح داده می‌شود.

تجربه کاری

مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های پروژه خط آهن، بهره برداری خط آهن، حفظ و مراقبت خط آهن و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارتهای لازم

• تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
• مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی

• (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
• (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

Leave a Reply