Home » ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت زابل

ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت زابل

 • by

Activation Date: 27 Mar, 2021   Announced Date: 27 Mar, 2021   Expire Date: 06 Apr, 2021

Job Location: Zabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary:
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت ارشاد، حج و اوقاف
Years of Experience:
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education:
Close date: 06 Apr, 2021

About وزارت ارشاد، حج و اوقاف :

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت ارشاد، حج و اوقاف را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

0740 ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت زابل

Job Description:

هدف وظیفه : مدیریت، نظارت، رهبری و کنترول از تطبیق پالیسی ها و استراتیژی های اسلامی اداره و دولت جهت حصول اهداف متوقعه؛

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1. طرح وتدوین استراتیژی ریاست جهت تنظیم امورعرفانی و رفع مشکلات و ایجاد سهولت برای اماکن؛
 2. طرح وترتیب پلان های کوتاه مدت، متوسط المدت و ودرازمدت امور دینی واسلامی انکشافی، اقتصادی واجتماعی برای تمام برنامه های کاری ریاست ارشاد، حج و اوقاف وارائه آن جهت منظوری به مقام وزارت؛
 3. مدیریت ورهبری امور مربوط به  طرح وتوسعه پالیسی ها ونظارت ازامورکاری پروژه های انکشافی ریاست ارشاد ، حج واوقاف ولایت؛
 4. نظارت و مدیریت از امورمربوط به حج، عشر و ذکات، درسطح ولایت و تطبیق اهداف وپالیسی های دولت؛
 5. کنترول ازتمام امور مساجد و حسینیه های که درسطح ولایات درتعلیم و تربیه اولاد کشورمصروف اند و تطبیق مصوبات، هدایات، احکام مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان وجلسات وزارت ارشاد حج و اوقاف؛
 6. نظارت و تشریک مساعی مداوم از تشریح وتوضیح اهداف وپالیسی های اسلامی ومذهبی دولت با متنفذین، موسفیدان وتمام مردم ولایت به منظورتطبیق ورعایت قوانین ومقررات مربوط جهت حصول  اطمینان از اجرای به موقع وظایف توسط کارمندان ریاست مربوط؛

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه درمطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت /اداره؛
 2. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوطه؛
 4. رهبری وارائه معلومات به موقع درداخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهروندان کشوربا درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات وپالیسی اداره مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویرورکشاپ ها ، سیمینارها وآموزش های جریان کاربه کارکنان تحت اثر؛
 7. 13.  ارزیابی ازاجراات کارکنان تحت اثربه منظورایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت وبازدهی کار، تعین نیازهای آموزشی وبالابردن ارتقای ظرفیت؛
 8. 14.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره؛
 9. 15.  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده می شود؛

وظایف هماهنگی بست:

 1. 16.  تدویر جلسات با مردم درخصوص مسایل مربوط اموراسلامی ودینی درسطح ولایات مربوط در جهت رفع مشکلات علما مردم ورسیده گی به معضلات  موجود دینی واسلامی در ولایات مربوط؛
 2. تشریک مساعی باسایر ارگان های دولتی درخصوص امور دینی واسلامی درسطح ولایت جهت بسیج علمای دین به منظور تبلیغ در خصوص جلب همکاری مردم درسطح ولایات درجهت مبارزه علیه تروریزم، زرع وکشت و قاچاق مواد مخدر وغیره؛
 3. ایجاد ارتباط و هماهنگی میان اداره و مردم ولایت مربوطه غرض فراهم آوری تسهیلات برای درخواست دهنده گان زایرین اماکن مقدسه؛
 4. شناسایی مشکلات مردم در امورات دینی و مذهبی به سطح ولایت و دریافت راه حل های مناسب برای آنها در ارتباط و هماهنگی با امامان مساجد، موسفیدان و متنفذین قومی؛

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: شرعیات، حقوق، علوم اسلامی، تعلیمات اسلامی، فقه و قانون و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه، به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور پلانگذاری و یا تطبیق خط مشی و طراحی پالیسی اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب)  مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان عربی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.موارد تشویقی:

الف)  (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

Leave a Reply