Home » ریاست امور نمایندگی ها و تشویق عودت

ریاست امور نمایندگی ها و تشویق عودت

  • by

Activation Date: 10 Jun, 2021   Announced Date: 10 Jun, 2021   Expire Date: 21 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: As per company salary scale
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 1
Organization: امور مهاجرین و عودت کننده گان
Years of Experience:
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education:
Close date: 21 Jun, 2021

About امور مهاجرین و عودت کننده گان:

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست امور نمایندگی ها و تشویق عودت    0780

 

Job Description:

هدف وظیفه

مدیریت، نظارت و انسجام امور عودت داوطلبانه مهاجرین در مطابقت به استراتیژی، پالیسی و اهداف تعیین شده وزارت.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

• مدیریت تشكيل شوراهاي مختلف مهاجرين با هدف هماهنگي بيشتر و بهبود وضعيت آنان؛
• حصول اطمینان از آگاهي دهي به مهاجرين درباره تاريخ، فرهنگ و تمدن افغانستان با هدف تشويق به بازگشت داوطلبانه؛
• نظارت ارائه آموزش‌هاي مفيد درباره برداشت معتدل از اسلام و برخورداري از زندگي همراه با صلح، همديگرپذيري و همزيستي مسالمت‌آميز؛
• حصول اطمینان از آگاهي‌دهي به مهاجرين درباره خطرات جريان‌هاي افراطي و تشويق به قطع ارتباط با مراكز و افراد جذب‌كننده با هدف سوء استفاده از مهاجرين؛
• نظارت از شناسايي زنان مهاجر آسيب ‌پذير و ايجاد گروه ‌ها و جمعيت ‌هاي فعال ميان آنان با هدف توانمند سازي و آوردن بهبود در زندگي آنان؛
• حمایت از پناه جویان خارجی در هماهنگی با نهاد های ذیربط داخلی و خارجی غرض رسیده گی به حقوق و وجایب انسانی؛
• ارایه طرح ها و نظریات مشخص بمنظور رسیده گی به مشکلات پناه جویان خارجی در کشور.
• نظارت و کنترول از روند فراهم آوری تسهیلات برای مهاجرین در کشور های میزبان و عودت کننده گان جهت تحقق مؤثر اهداف پلان شده.
• طرح و پیشنهاد پلان تدابیری مؤثر به مقام وزارت جهت رسیده گی به وضعیت پناه گزینان و عودت کننده گان.
• حصول اطمینان از مساعد ساختن زمینه برگشت مهاجرین طور داوطلبانه با مساعی اتشه های امور مهاجرین در خارج از کشور جهت بازگشت مجدد.
• مدیریت آگاهي‌دهي درباره انواع مدارس ديني، چگونگي شكل‌گيري فعاليت و اهداف آنان با پخش فيلم، معرفي كتاب و راه ‌هاي ديگر؛
• مدیریت و نظارت از اتخاذ تدابیر غرض پیشگیری و توقف دادن قاچاق انسان و مهاجرین مطابق با میثاق های بین المللی و حقوق بشری.
• مدیریت شناسايي آسيب ‌هاي مهاجرين مقيم خارج از کشور و آگاهي‌دهي درباره آسيب‌ هاي شناسايي شده؛

وظایف مدیریتی

• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها ، سیمینار و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجه وی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجرائات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
• رهبری و ارائه معلومات مطالبه شده بصورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراأت بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری ، مدیریت ، ارزیابی اجراأت ، تعین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عند الضرورت از فعالیت ها و دستآورد های بخش مربوطه ، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی

• تأمین ارتباط و ایجاد هماهنگی با اتشه های مربوطه جهت آگاهی دهی از خطرات مهاجرت و ایجاد زمینه برگشت داوطلبانه مهاجرین؛
• ایجاد هماهنگی با موسسات ملی و بین المللی جهت فراهم آوری تسهیلات برای مهاجرین که طور داوطلبانه عودت مینمایند.

Job Requirements:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (9) و (10) ماده 9 تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های ارتباطات، اقتصاد، حکومتداری، فلسفه، جامعه‌شناسی، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، پالیسی عامه، پالیسی ادارۀ عامه، مطالعات توسعه، مردم شناسی و سایر رشته های مرتبط از مؤسسات/ دانشگاه های تحصیلی ملی و بین المللی، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می‌شود.

تجربه کاری

مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (ارتباطات، پلانگذاری، امور مهاجرین یا عودت کنندگان) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخلی و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا .

مهارتهای لازم

1- تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی.
2- مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
3- مهارت های لازم در بخش های رهبری ، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی

نوت

1. (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
2. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

Leave a Reply