Home » ریاست تفتیش پروژه های عامه

ریاست تفتیش پروژه های عامه

 • by

Activation Date: 28 Mar, 2021   Announced Date: 28 Mar, 2021   Expire Date: 04 Apr, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 1
Organization: اداره عالی تفتیش
Years of Experience:
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education:
Close date: 04 Apr, 2021

About اداره عالی تفتیش :

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

0469-1 ریاست تفتیش پروژه های عامه

اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال 1300 هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش (ECOSAI  ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.

ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

Job Description:

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست بررسی  پروژه های عامه وهمچنین مدیریت ونظارت از روند بررسی در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی.

وظایف تخصصی:

 1. ارایه پیشنهادات مسلکی و همکاری با رئیس عمومی بررسی  عملکرد وبررسی  خاص در اجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست بررسی  پروژه های عامه  و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه بررسی  و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص، پوشش وتوسعه ساحه کاری بررسی  امور ساختمانی پروژه های عامه وترمیماتی وزارتها وادارات دولتی وشریک ساختن آنها با ریاست پلان وپالیسی جهت توحید پلان عمومی سالانه بررسی 
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر ومستند تطبیق یافته های بررسی  سالهای قبلی وانعکاس آن در گزارش بررسی  
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان بررسی  بر مبنای خطر و برنامه ستراتیژی بررسی  برای بررسی امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی شامل موجودیت نقشه ها درپروژه های ساختمانی ،ترمیماتی ،مطابقت احجام حقیقی کارهای انجام شده با احجام تثبیت شده دربرآورد نهایی، مراعات نمودن تادیات پولی (پرداخت مالیه ، صکوک ،تامینات وغیره ) درست بودن احجام مصارف مواد دربرآورد قرارداد ها محاسبه وسنجش برآورد های ساختمانی تحت نظرمستقیم بررس ساختمانی، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی نافذه، مقتضیات رعایت قوانین  نافذه،  ارزیابی خطرات، سطح قابل اهمیت و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن جهت بازنگری ومنظوری مقامات ذیصلاح اداره
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای بررسی  امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات بررسی و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب
 8.  نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت بررسی  وتدویر جلسه اختتامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10. نظارت از اجرای بررسی  امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی به منظور حصول اطمینان از تطبیق و رعایت شیوه های برتر، معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی بررسی و تطبیق و استفاده از اوراق کاری بررسی  رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل بررسی و ترتیب و نگهداشت دوسیه های بررسی غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری وارایه گزارش بررسی  امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی وعملکرد مرجع مربوطه وتقدیم آن به مراجع تحت بررسی وسایر ذینفعان مورد نظر بعد از منظوری مقامات ذیصلاح اداره.
 12. نظارت از پروسه و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل بررسی  ونگهداشت اسناد باز بینی های داخلی به شمول  تفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
 2. اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی اداره و انجام وظایف به وقت و زمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار
 4. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده
 5. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت
 6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارکنان تحت اثر
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی،  جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه
 9. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط وهماهنگی باتمام همکاران،  ادارات سکتوری اداره عالی بررسی  ومراجع ذیربط در جهت تطبیق مؤثر و به موقع پلان های بازرسی امور ساختمانی
 2. دایر نمودن جلسات دورانی در راستای بهبود اجراات امورات ساختمانی در مراجع قابل بررسی  و ارسال مطالبات و نکات قابل اجرا برای مراجع در راستای بهبود اجراات امورات ساختمانی ذریعه مکاتب رسمی.
 3. ایجاد تفاهم و همکاری های مسلکی بین ریاست های مسلکی بررسی  جهت تقویت نمودن و استفاده مؤثر و مفید منابع انسانی مسلکی در راستای انکشاف سیستم های بررسی  امور ساختمانی و پروژه های عامه.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Job Requirements:

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری : 

   این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های: انجینری سیول، ساختمانی، مهندسی و سرکسازی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش ها (تفتیش، انجینری ساختمانی، مهندسی، انجنیری زیربناها وسایر موارد مندرج اهداف ومسولیتهای وظیفوی این بست)

مدیریتی یا تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو ویا دری ) و لسان انگلیسی
تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
مهارت لازم در تصمیم گیری، پلان گذاری ارتباطات و گزارش نویسی

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های  سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه در اداره نگردد.
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت: در صورتیکه کاندیدان اسناد مورد ضرورت این بست را بصورت واضح، شفاف و مکمل به بورد تعیینات خدمات ملکی ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نشده و حق شکایت ندارند.

 

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

Leave a Reply