Home » ریاست مبارزه با حوادث ولایات فراه و زابل

ریاست مبارزه با حوادث ولایات فراه و زابل

 • by

Activation Date: 05 Jun, 2021   Announced Date: 05 Jun, 2021   Expire Date: 15 Jun, 2021

Job Location: Farah, Zabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: As per company salary scale
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 2
Organization: اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
Years of Experience:
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education:
Close date: 15 Jun, 2021

About اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث :

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست مبارزه با حوادث ولایت فراه     0776

ریاست مبارزه با حوادث ولایت زابل     0777

Job Description:

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت و نظارت از فعالیت های وقایوی و کاهش خطرات ناشی از حوادث، عملیات اضطراری و تأمین زمینه استفاده شفاف از منابع مالی داخلی  و خارجی جهت مؤثریت و مثمریت پروسه کمک رسانی برای متضررین و احیاء مجدد آنها به اساس استندرد های قبول شده بین المللی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • نظارت و کنترول از پلان های تدابیری مدیران گزارشده در عرصه فعالیتهای قبل از وقوع حادثه و چگونگی تحقق فعالیتهای انجام شده بعد از وقوع حادثه به منظور پیشبرد بهتر امور ریاست مربوطه.
 • نظارت، بررسی و شناسایی موارد ایجاد کننده خطر در محلات و مناطق آسیب پذیر و تطبیق استندرد ها و پالیسی های کاهش خطرات و اتخاذ تدابیر بعدی جهت عملکرد مؤثر.
 • مدیریت و نظارت از عملیات اضطراری جهت رسانیدن کمک های عاجل و به موقع و تامین شفافیت در توزیع کمک ها به متضررین و آسیب دیدگان ناشی از حوادث.
 • تنظیم تمام امور مربوط به سکرتریت کمیته مبارزه با حوادث ولایتی.
 • استفاده موثر از تمام منابع ملی و بین المللی جهت مدیریت حوادث در سطح ولایت.
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه مطابق پلان کاری سالانه.

وظایف مدیریتی:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 • ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 • انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 • تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 •  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 • ارائه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه عندالضرورت جهت نیل به اهداف.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیربط مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • هماهنگی و تأمین ارتباط با نهاد های ملی و بین المللی در سطح ولایات جهت جلب کمک برای متضررین حوادث و کاهش خطرات حوادث.
 • انسجام و هماهنگی فعالیت های آمادگی مبارزه با حوادث در مراحل مختلف حادثه با تمام اعضای کمیته اضطرار و لایتی و مؤسسات ملی و بین المللی ذیدخل در امر مدیریت حوادث در سطح مرکز و ولایت مربوطه.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد  7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت/ادره حوادث، محیط زیست، انجنیری(ساختمانی و زمین شناسی، استحکام، سیول، معادن، هایدرولیک، مهندسی ساختمانی، مدیریت آب، شهرسازی، جیودیزی و کارتوگرافی، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، مدیریت تحول، مدیریت شهری، انکشاف پلانگذاری، مدیریت آب زیر زمینی، حقوق و علوم سیاسی، حکومتداری، زراعت(کارتیکلچر، اگرانومی، جنگلات و محیط زیست و بیوتکنولوژی) روانشناسی، انکشاف دهات، مصؤنیت غذایی و جامعه شناسی از داخل و خارج کشور و سایر رشته های مرتبط، و به درجات بلند تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری مرتبط:

 حداقل تجربه کاری  از داخل و یا خارج از کشور در یکی از بخش های مرتبط( پلانگذاری، همآهنگی وارتباطات امور مبارزه باحوادث ویا سایر مورد مندرج دراین لایحه وظایف).

مدیریتی یا تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛
دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری و پشتو) و آشنایی)تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 موارد تشویقی:

الف (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

   افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
    درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

 

 

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

Leave a Reply