Home » ریاست نشرات تلویزیون

ریاست نشرات تلویزیون

  • by

Activation Date: 24 Mar, 2021   Announced Date: 24 Mar, 2021   Expire Date: 04 Apr, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary:
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 1
Organization: ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان
Years of Experience:
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education:
Close date: 04 Apr, 2021

About ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان:

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی رادیو تلویزون ملی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

0736 ریاست  نشرات تلویزیون

Job Description:

هدف وظیفه

اداره، رهبری، سازماندهی ، طرح و ایجاد برنامه های متنوع تلویزیونی، تنظیم امور، ارزیابی برنامه های تولیدی و تنظیم فعالیت بخش های مربوطه جهت تحقق اهداف اداره مربوطه

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

• نظارت از تحقق پلانها و برنامه های نشرات تلویزیونی مطابق به لواح و پالیسی نشراتی.
• مدیریت و نظارت از نشر و پخش برنامه های تلویزیونی در مطابقت به اساسات اسلامی، عرف، عنعنات پسندیده ملی.
• بررسی و اخذ معلومات از نشر برنامه های تلویزیونی و رفع اشتباهات آن به منظور ارائه برنامه های بهتر تلویزیون
• فراهم آوری تسهیلات به منظور تهیه وتنظیم برنامه های خاص ملی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی.
• ارائه مشوره های لازم و مسلکی به کارمندان تحت اثر به منظور رفع مشکلات وظیفوی شان.

وظایف مدیریتی

• تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

• اشتراك در جلسات رهبری رادیو تلویزیون ملی به خاطر ابراز نظر پیرامون بهبود فعالیت های نشراتی اداره مربوطه
• تدویرجلسات نشراتی میان کارمندان تحت اثر غرض پیشكش نمودن برنامه بهتروبلند بردن كیفیت نشرات تلویزیونی
• تامین ارتباط با بخش های مختلف اداره ، ادارات دولتی و بین المللی به منظور پیشبرد بهتر فعالیت های رسانه ای .

Job Requirements:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (9) و (10) ماده 9 تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های ذیل و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.

علوم اجتماعی ادبیات ارتباطات ژورنالیزم تعلیم و تربیه علوم سیاسی حقوق مدیریت آموزشی رادیوتلویزیون فلسفه و جامعه شناسی روان شناسی و علوم تربیتی شرعیات حقوق اداره عامه اداره و پالیسی عامه

تجربه کاری

مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (طرح برنامه های تلویزیونی، طرح و انکشاف پالیسی های نشراتی تصویری، تهیه برنامه های تلویزیونی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارتهای لازم

‌أ. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی

‌أ. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
‌ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

Leave a Reply