Home » فارمست(2)، تکنیشک اکسری(2)، لابرانت(2)، نرس(5)، قابله(3)، ترینی جراحی، داخله و انستیزیلوک(3)

فارمست(2)، تکنیشک اکسری(2)، لابرانت(2)، نرس(5)، قابله(3)، ترینی جراحی، داخله و انستیزیلوک(3)

  • by

Activation Date: 09 Jun, 2021   Announced Date: 09 Jun, 2021   Expire Date: 21 Sep, 2022

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Health Care
Employment Type: Full Time
Salary: مطابق طرزالعمل معاش و امتیازات
Vacancy Number: HRM1399_08
No. Of Jobs: 17
City: kabul
Organization: شفاخانه کادری غالب
Years of Experience: حد اقل داشتن یک سال تجربه کار در بخش مربوطه
Contract Duration: یک سال با قابلیت تمدید
Gender: Male/Female
Education: حد اقل فارغ انستیتوت باشد، به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده می شود
Close date: 21 Sep, 2022

About شفاخانه کادری غالب:

پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید. یک سال پس از فعالیت این نهاد، شاخه دوم آن در شهر کابل بنا نهاده شد. این نهاد، از همان آغاز، کیفیت بلند آکادمیک را پیش روی خود قرارداد و چنان مصرانه در این راه کوشید که در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی همه جانبه و درخششهای علمی و سرمایه گذاری در راه بهبودی امور درسی، به پوهنتون ارتقا یافت. مهم ترین اهداف پوهنتون، تامین شرایط تحصیلات عالی در کشور مطابق با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی، پرورش و انکشاف استعدادهای محصلان در جهت کسب دانش و مهارت کافی به منظور رفع نیازمندی های جامعه، انتقال دانش و تکنالوژی با بکار گیری تجربه جهانی، پژوهش ها و تولید علم است. اهداف ذکر شده عناصر اساسی رسالت پوهنتون را تشکیل می دهد و تحقق این اهداف
پوهنتون را به جایگاه مناسب آن ارتقاء می بخشد

از آنجای که موجودیت شفاخانه برای پوهنتون های که رشته های طبی دارند مهم می باشد پوهنتون غالب نیز به مقد رفع این نیازمندی و ارائه خدمات صحی برای هم شهریان این شفاخانه را با معیار های لازم آماده نموده و در خدمت مریضان و مردم عزیز مان می باشد

Job Description:

وظایف و مسئولیت های فارمسست

پیشبرد مسئولیت اجرایی و رهبری تیم کاری دواخانه؛
نسخه خوانی دقیق و توزیع ادویه مطابق به نسخه؛
تنظیم نوکریوالی ها در دواخانه؛
مسئولیت خریداری ادویه و دیگرتجهیزات طبی براساس درخواست کتبی بعداز تأیید ریاست؛
خریداری ادویه و تجهیزات طبی و دیگر لوازم دواخانه براساس کیفیت و قیمت مناسب؛
قيمت گذاري اقلام دوایی و لوازم و تجهيزات مصرفي براساس مقدار مفاد تعیین شده؛
نظارت بر کمپیوترایز کردن درخواست های خریداری دوا، تجهییزات طبی ،  لوازم بهداشتی و …. با درج مشخصات ، تعداد، واحد ، کمپنی و…؛
نظارت بر کنترول و مقایسه قیمت های اجناس خریداری شده و درصورت مشاهده عدم مغایرت، صدوردستور کمپیوترایز کردن؛
نظارت بر رساندن ادویه و مواد خریداری شده جدید به کمپیوتر؛
تحویل گیری ادویه جات پس از خریداری به رویت سند تحویل دهی پس از شمارش و موجودی لست خریداری شده و امضاء سند تحویلدهی؛
نظارت بر چیدمان ادویه جات به شکل استندرد در الماری های دواخانه؛
نظارت و کنترول از حفاظت ادویه جات . (محافظت از گرما و یخ زده گی و ادویه جاتی که به نور حساس اند)؛
کنترول تاریخ مصرف ادویه جات سایر بخش ها مانند : عاجل، وارد مریضان جراحی و داخله ، نسایی ولادی ، اطفال، ریکوری ها ، ای سی یو، عملیاتخانه و …؛
نگهداری ادویه جات در ستاک ادویه به شکل ستندرد. (چیدمان ، کنترول حرارت ستاک ، بررسی تاریخ انقضاء مصرف ادویه جات ، درنظر گرفتن اصول ستاک داری و طریق استفاده صحیح مانند FIFO و FEFO)؛
نظارت بر درج  خروج ادویه و سایرمواد به کمپیوتر بطورروزانه؛
چک و کنترول دریافت های نقدی از فروش ادویه و سایرتجهیزات و ملزومات طبی با حسابداری درپایان هرماه؛
کنترول فروشات ادویه که باید به رویت بل صورت گیرد. دریافت وجوه نقده دردواخانه ممنوع میباشد؛
امتناع از پزیرش و فروش ادویه ای که غیر از درخواست اصلی دواخانه باشد . (پذیرفتن ویزیتوران شرکت های دوایی مستقیما ً به دواخانه ممنوع میباشد. ویزیتوران باید با مدیریت اداری مالی تماس بگیرند)؛
دایرکردن جلسات ماهوار و مشوره جهت بهتر شدن امور دواخانه و بالارفتن کیفیت کاری؛
تهیه گزارش سطح خرید و فروش ماهوار و موجودی ها وارسال به مدیریت مالی اداری؛
اسناد فارمسست ها باید درجایی نصب گردد که از بیرون از دواخانه قابل رویت باشد؛

وظایف و مسئولیت های تکنیشن اکسری

 پذیرش مریضان به ترتیب نوبت ارجحیت دادن نوبت نظر به حالت مریض؛
بکار بردن منظم و مسلکی تکنولوژی مربوطه آن؛
وارسی و نگهداشت تخنیکی وصفائی تجهیزات طبی مربوطه آن؛
تهیه گزارش و نتایج دقیق و اجرای تکرار معاینه در صورت ضرورت؛
تسلیم گیری منظم مریض در حالت مربوطه مراقبتی و معالجوی به آن؛
درنظرگرفتن موارد ایمنی؛
راز داری وعدم افشای نتایج آزمایشها؛
گزارش دهی مکمل وضعیت و فعالیت کاری  به مافوق خویش؛
گزارش عیوب دستگاه ها به بخش مربوطه؛
پیشنهاد خریداری مواد و لوازم ضروری بخش قبل از ختم آنها و ارجاع به مرجع ذیصلاح؛
حفظ اسرار مریض و سایرموارد مربوط به شفاخانه؛
 حفظ شئونات اسلامی؛
مراعات تمام موارد شامل وجایب ومکلفیت های  کارکنان شفاخانه معالجوی/کادری غالب؛
همکاری با دیگربخش ها درصورت ضرورت؛

وظایف و مسئولیت های لابرانت

گرفتن نمونه خون ، ادرار ، بلغم  و ….. به شکل استاندارد؛
راهنمایی مریضی که معاینات ادراری و بلغمی و …. دارند تا مریض بتواند به شکل درست نمونه گیری نماید؛
  ثبت مراجعین درکتاب مخصوص بخش نمونه گیری؛
مشارکت و همکاری با مسئول فنی و تکنسین های لابراتوار در انجام معاینات؛
انجام اقدامات مراقبتی حین نمونه گیری و بعد از نمونه گیری؛
 تأمین بهداشت شعبه و وسایل نمونه گیری؛
 تامین بهداشت فردی و تقویت روحی و روانی مریض؛
گرفتن نمونه از بیمارانی که بستری هستند درمحل بستر؛
انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از ایجاد عفونت در مریضان تحت نمونه گیری؛
استفاده از سرنج و ظروف یکبار مصرف برای مریضان تحت نمونه گیری؛
شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی؛
تحویل گرفتن بخش نمونه گیری و گزارش امورنیمه تمام از شیفت قبل و به همین ترتیب سپردن به شیفت بعد؛
ثبت کلیه اقدامات انجام شده وگزارش دهی به مسئول فنی لابراتوار و مدیریت نرسنگ؛
حفاظت از دستگاه ها و وسایل بخش مربوطه؛
رعایت شئونات اسلامی وحفظ اسرارمریض؛
مراعات تمام مواد شامل وجایب ومکلفیت های کارکنان شفاخانه معالجوی/کادری غالب

وظایف و مسئولیت های پرستار(نرس)

جلب اعتماد و اطمینان مریض و پایوازان و برقراری ارتباط حرفه ای موثر ( آشنا سازی با محیط ، معرفی خود و همکاران به مریضان و پایوازان ، پاسخ صحیح به سوالات ، در خواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی با بکارگیری مهارت های کلامی و غیرکلامی و در نظر گرفتن تفاوت های فردی مریضان وپایوازان؛
تلاش در ایجادمحیطی امن و سالم برای مریضان و پایوازان؛
بررسی ، شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت مریض و ثبت در دوسیه؛
تعیین ، ثبت مشکلات ، نیازهای صحی  مریض  و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش و مهارت؛
برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در دوسیه؛
مشارکت و همکاری با داکترمعالج  در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت های تیم داکتران معالج؛
حفظ اسرار مریض و سایرموارد مربوط به شفاخانه؛
مراعات تمام موارد شامل وجایب ومکلفیت های  کارکنان شفاخانه معالجوی/کادری غالب؛
انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارد های خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن؛

وظایف و مسئولیت های قابله:

 پذیرش بیماران نسایی و ولادی داخل وارد/؛
همکاری در ولادت و مراقبت جدی نوزاد و مادر؛
تهیه و ترتیب دوسیه های مریضان ولادی؛
 مشوره دهی به مادران باردار درایام بارداری؛
 آماده ساختن مریضان جهت عملیات؛
 چک و کنترول روزانه الماری ادویه ازنظر کمبود ها و تاریخ انقضاء ادویه؛
 تهیه لست کمبود های بخش و سپردن به بخش لوژستیک بعد از اخذ تأییدیه ریاست؛
 استفاده درست از وسایل مورد استفاده موجود دربخش و همچنان توصیه آن به دیگر  کارکنان؛
 کوشا بودن درحفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات بخش نسایی ولادی؛
 کنترول و وارسی تخت های بستر مریضان از نظر نظافت و تمیزی؛
گزارش آمار ولادت های طبیعی و عملیات ها به سر قابله طور روزانه؛
حفظ اسرار مریض و سایرموارد مربوط به شفاخانه؛
مراعات تمام موارد شامل وجایب ومکلفیت های کارکنان شفاخانه معالجوی/کادری غالب؛

 

Job Requirements:

بلدیت کامل به زبان های:دری، پشتو و انگلیسی؛
دسترسی به پروگرام های کمپیوتر مانند: Word, Excel, Power Point

Submission Guideline:

متقاضیان محترم  خلص سوانح و اسناد تحصیلی خویش را همراه با یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی آنها برای این موقف و کار با شفاخانه کادری غالب باشد لطفا نموده با ذکر عنوان  وظیفه ( این مورد مهم است لطف نموده مشخص بسازید که متقاضی کدام بست هستید)  مورد نظر را به صورت واضح در موضوع ایمیل خویش نگاشته و به این ایمیل ارسال بدارند  [email protected]

شماره تماس:  0787478811

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply