Home » مديرعمومي معاشات

مديرعمومي معاشات

  • by

Activation Date: 08 Jun, 2021   Announced Date: 08 Jun, 2021   Expire Date: 19 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: مطابق نورم اداره
Vacancy Number: 009
No. Of Jobs: 1
City: kabul
Organization: Ministry of Economy
Years of Experience: یک سال
Contract Duration: دایمی
Gender: Male/Female
Education: حد اقل لیسانس
Close date: 19 Jun, 2021

About Ministry of Economy:

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Description:

هدف وظیفه : نظارت و کنترول از پروسیجر اجرای معاشات، اضافه کاری، استحقاق و سایر امیتازات کارکنان اداره به وقت و زمان معین، مطابق قوانین و مقررات نا فذه.

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

جمع آوری و حفظ اوراق (پ2)، علم وخبر، احکام و سایر مکاتیب که بر اساس آن سنجش معاشات کارکنان صورت میگیرد.
اخذ راپور حاضری، اضافه کاری مامورین و کارکنان خدماتی جهت اجرای معاشات.
ارسال فورم های M41 وM16   و دیگر اسناد ضمیمه وی به مدیریت عمومی کنترول وزارت مالیه جهت کنترول و ارسال آن به وزارت محترم مالیه جهت اجرای وجوه معاشات.
اجرای معاشات به سیستم کمپیوتری (سیستم معلوماتی معاشات ) مطابق طرزالعمل وزارت مالیه و سایر قوانین و مقررات نافذه.
حصول آگاهی از احکام قوانین، مقررات و احکام واصله مرتبط به وظیفه و رعایت آن در حواله معاشات، اضافه کاری و سایر امتیازات مامورین. 
نظارت از پیشبرد پروسیجر امور معاشات، اضافه کاری و سایر امتیازات مامورین وکارکنان قراردادی دروزارت مالیه، بانک ووزارت اقتصاد.
حواله اضافه کاری براساس فیصله کمیسیون اضافه کاری، راپور حاضری و اسناد تقنینی.
نظارت از ثبت ماهوار استحقاق معاش به دفتر اشخاص انفرادی (م40).
ترتیب، تنظیم و حفاظت دقیق اسناد معاشات، اضافه کاری و سایر امتیازات مامورین و کارکنان قراردادی.
نظارت از کارکارکنان دفتر در رابطه به ترتیب فورم های معاشات ماهانه کارکنان.
ثبت تشکیل منظور شده  درسیستم معلوماتی کمپیوتری معاشات و دفتر معاش (403).

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت، از فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

ایجاد هماهنگی با ریاست عمومی خزاین، دافغانستان بانک و بانک های تجارتی که توزیع معاشات از طریق آن صورت میگرد.
تامین هماهنگی میان دفاتر مربوطه، ریاست محترم منابع بشری و سایر شعبات ذیدخل.
ایجاد ارتباطات کاری موثر با ادارات مرکزی وزارت اقتصاد جهت تسهیل اجرای فعالیت های پلان شده.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های : مدیریت مالی، اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت پروژه، حکومتداری، CA, ACCA, CIA, CPA به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور ترجیح داده میشود.

تجربه کاری:

 حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.  

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت .
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام .

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند

Submission Guideline:

 

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی رااز لینک ذیل بدستبیاورند.

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: [email protected]

CC: [email protected]

Submission Email:

To: [email protected] & CC: [email protected]

Leave a Reply