Home » مدیریت سروی

مدیریت سروی

  • by

Activation Date: 31 May, 2021   Announced Date: 31 May, 2021   Expire Date: 07 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: مطابق نورم معاشات اداره مربوطه
Vacancy Number: 18/021/HRC/HCD/NDC
No. Of Jobs: 1
City: کابل
Organization: National Development Corporation, د ملي پراختیا شرکت
Years of Experience: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل هفت سال برا
Contract Duration: یک سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس و ماستر
Close date: 07 Jun, 2021

About National Development Corporation, د ملي پراختیا شرکت:

The National Development Corporation State Owned Corporation (NDC) was founded as per the Presidential Decree no. 28, dated 03/02/2020. The principal objective of the corporation is to reinvigorate the state-owned corporations merged into it, which previously held the status of state-owned enterprises. The fundamental purpose behind the merger was to modernize and mechanize the operations of the corporations so that it could achieve the high standard of implementation and construction of infrastructure. Furthermore, among the goals of NDC is the refinement of processes involved in the implementation of vital infrastructure in the fields of agriculture, water, energy, production, exploration and mining of minerals. NDC strives to accelerate the sustainable development of the country. According to the Presidential decree, the legal status of the following state-owned enterprises was converted to state-owned corporations and then merged into NDC: Bana’i Development Corporation Helmand Development Corporation Afghani Development Corporation Housing Development Corporation Ghouri Cement Factory Jabal Siraj Cement Factory Northern Coal Corporation Arzaq Corporation Nangrahar Valley Agricultural Corporation Metal Corporation Central Freight Corporation (Kamaz)

Job Description:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
چک محاسبات ارقام توپوگرافی ،چک و کنترول نقشه های ترسیم شده پروژه ها جهت دیزاین ارایه گزارش بخش جیولوجی ، جیوتخنیک، و هایدرولوژی ،نقشه های جی آی اس
طرح میکانیزیم های موثر به منظور بهبود در کیفیت و میزان موثریت اداری. ارقام
مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
ارتباط با گروپ های ساحوی و رسیده گی به مشکلات ایجاد شده در ساحه .
تحلیل دیتا سروی و معلومات جمع آوری شده جهت دیزاین و تهیه سایت پلان پروژه ها.
آشنایی کامل با سیستم (GIS)و استفاده موثر در ساحه به منظور ترسیم گراف.
مدیریت تیم سروی تخنیکی و مقدماتی پروژه ها جهت دستیابی / توسط توتل استشن / Civil 3D Auto cat به ارقام تهیه شده از ساحه.
تهیه و ترتیب نمودن سروی تخنیکی و برآورد ابتدایی و نهایی مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها به بخش های مربوط.
تطبیق نقاط بدست آمده بوسیله آله (GPS ) به منظور تثبیت موقعیت پروژه های آب بالای نقشه.
تهیه و ترتیب نقشه های جغرافیایی به اساس چارت و جدول به منظور مقایسه.
تحلیل و تجزیه ارقام که توسط (   GIS  ) به منظور نتیجه گیری ترسیم گراف بدست می آید.
تحقیقات روی معلومات به اساس مشخصات فضایی و غیر فضایی جهت درج در دیتابیس.
ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوط جهت تحقیق اهداف.
ترتیب نمودن تمام معلومات سروی انجنیر برای تیم تخنیک پروژه.
برآورد و تعین احجام فعالیت های کاری در آغاز پروژه ، جریان پروژه ، وختم پروژه .
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Requirements:

درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: جیودیزی و GIS به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل هفت سال برای لیسانس و پنج سال برای ماستر.
داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه و برنامه های civil 3D/Auto Cod
داشتن مهارت های اساسی مسلکی (نوشتاری، گزارش نویسی ،هم آهنگی و ارتباطات

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

علاقمندان واجد شرایط  لینک فورم استخدام آنلاین را باز و خانه پری نموده و به رهنمایی های فورم مربوطه توجه جدی نمائید؛

درخواستی که ذریعه فورم آنلاین صورت می گیرد در وقت معین آن تکمیل نمائید و بعد از ختم اعلان درخواستی شما پذیرفته نمی شود؛

http://erecruitment.ndc.gov.af/registration_form

Submission Email:

http://erecruitment.ndc.gov.af/form

Leave a Reply