Home » مدیر مالی و اداری (ولایت کندز) بست ۵

مدیر مالی و اداری (ولایت کندز) بست ۵

Activation Date: 02 Jun, 2021   Announced Date: 02 Jun, 2021   Expire Date: 09 Jun, 2021

Job Location: Kunduz
Nationality: National
Category: Government, Health Care
Employment Type: Full Time
Salary: به اساس قانون خدمات ملکی (رتوب دولتی)
Vacancy Number: HRD-AMC-2020-086
No. Of Jobs: 1
City: Kunduz
Organization: Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان
Years of Experience: تجربه کاری مرتبط حد اقل یکسال برای دارنده سند تحصی
Contract Duration: نظر به طرزالعمل خدمات ملکی
Gender: Male/Female
Education: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: اداره و مدیریت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، تدارکات،
Close date: 09 Jun, 2021

About Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان:

شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.

جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Description:

وظایف تخصصی:

پیشبرد و اجرای امور مالی، اداری، معاشات و سایر امتیازات قانونی کارکنان در مطابقت به اسناد تقنینی و طرزالعمل ها در ولایت مربوطه.
نظارت از اجراات و فعالیت های بخش مالی و اداری ولایت مربوطه.
تحلیل وپیش بینی بودجه سالانه ولایت بعد از دریافت تخصیصات، استفاده معقول مطابق فصول و ابواب بودجوی با در نظر داشت اصل صرفه جوئی.
اتخاذ تصامیم در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
تهیه، تدارک و خریداری قرطاسیه باب مورد ضرورت ولایت مربوطه و رفع مشکلات شعبات مذکور از لحاظ مفروشات، وتجهیزات دفتری.
تنظیم امورترانسپورتی وسایط نقلیه ولایت، تهیه روغنیات ، سیر و سفر ، سجل و ترمیم پرزه جات در وقت و زمان مناسب جهت اجرای بهتر امور.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

تامین ارتباط و همآهنگی با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله.
ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش های وزارت مالیه جهت دریافت تخصیص لازم غرض اجرای بموقع پرداخت های مالی.

ایجاد هماهنگی و حصول اطمینان از اجراآت قانونی و بموقع واحد های دومی اداره و رهنمایی های لازم در زمینه.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: اداره و مدیریت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، تدارکات، اداره تجارت از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حد اقل یکسال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های لازم کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

موارد تشویقی:

الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

Submission Guideline:

فورم كاريابي خدمات ملکی را ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و قابل یادآوری است که فقط به افراد شارت لیست شده احوال داده میشود.

https://amc.gov.af/file_download/16/job-app-form.docx

 

نوت: به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply