Home » مشاور بخش صنایع خلاق

مشاور بخش صنایع خلاق

  • by

Activation Date: 07 Jun, 2021   Announced Date: 05 Jun, 2021   Expire Date: 15 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: General
Employment Type: Full Time
Salary:
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 1
City: Kabul
Organization: Ministry of Industry and Commerce
Years of Experience: حد اقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education: حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی، مدیریت پروژه، مدیری
Close date: 15 Jun, 2021

About Ministry of Industry and Commerce:

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Description:

هدف وظیفه :  مطالعه، تدقیق و ارائه مشوره ها پیرامون گسترش بخش صنایع خلاق،کمک های مشورتی به خانم های متشبث از طریق راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت و ایجاد سهولت ها، همکاری و رهنمایی لازم در بلند بردن سطح دانش زنان متشبث در بخش تشبث و بلند بردن کیفیت محصولات زنان، تلاش برای افزایش صادرات با کیفیت و از این طریق بلند بردن عایدات کشور، مطالعه تمامی اسناد و راپور های داخلی و خارجی مربوط به برنامه های صنایع خلاق وزارت و ارایه مشوره های علمی، تخنیکی و تطبیقی جهت انکشاف بخش صنایع خلاق، ارایه مشوره ها برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های بخش صنایع خلاق و همکاری مشورتی با ادارت مربوطه وزارت.

 ……………………………………………………………………………………………

وظایف تخصصی بست:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت؛

مطالعه، تدقیق و ارائه مشوره ها پیرامون گسترش بخش صنایع خلاق از طریق ایجاد سهولت ها و تحقق اهداف اداره؛

کمک های مشورتی به خانم های متشبث از طریق راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت و ایجاد سهولت ها و بلند بردن کیفیت محصولات زنان؛

همکاری و رهنمایی لازم در بلند بردن سطح دانش زنان متشبث در بخش تشبث و بلند بردن کیفیت محصولات زنان؛

ترتیب طرح ها و ارایه مشوره ها برای افزایش صادرات با کیفیت و از این طریق بلند بردن عایدات مالی کشور.

ارایه طرح های مناسب و ملی برای آشنا سازی زنان متشبث با مارکیت های داخلی و خارجی .

ارایه طرح ها و مشوره های مناسب برای راه اندازی برنامهای صنایع خلاق و تریج صادرات محصولات و تولیدات زنان متشبث به مارکیت های ملی و بین المللی؛

ارایه طرح های ملی و مناسب به مقامات مربوطه  برای راه اندازی برنامه های مؤثر جهت بلند بردن کیفیت محصولات زنان متشبث مطابق به معیار های ملی و بین المللی؛

نظارت از راپور ها و اسناد داخلی و خارجی مرتبط به فعالیت های صنایع خلاق و ارایه مشوره های تخصصی؛

ترتیب و ارایه طرح های مناسب برای ارتقا فعالیت های صنایع خلاق؛

ارایه مشوره های تخصصی به ادارات مربوطه در ولایات و مرکز برای انکشاف برنامه های صنایع خلاق و توانمند سازی فعالیت های اقتصادی زنان متشبث افغان؛

اشتراک در جلسات شورای رهبری وزارت جهت ارائه مشوره های موثر و کارا در عرصه های مربوطه؛

ارایه مشوره ها جهت هماهنگ سازی فعالیت های صنایع خلاق  در وزارت صنعت و تجارت با سایر ادارات؛

نظارت و هماهنگي براي شناسايي و اولويت بندي نیازها و خصوصيات برنامه های صنایع خلاق برای توانمند سازی فعالیت های اقتصادی زنان متشبث افغان در مرکز و ولایات؛

ایجاد هماهنگی و همکاری نزدیک با وزارتخانه ها و سایر نهادهای همکار بین المللی برای توسعه برنامه های بخش مربوطه این وزارت؛

تامین ارتباط و هماهنگی با دونرها و موسسات همکار جهت تمویل و انکشاف برنامه های صنایع خلاق و توانمند سازی فعالیت های اقتصادی زنان متشبث در این وزارت.

سهمگیری در تهیه و ترتیب اسناد امور تخنیکی جهت جلب و جذب دونر ها برای پیشبرد برنامه های پیشنهادی وزارت صنعت و تجارت در بخش های صنایع خلاق و توانمند سازی فعالیت های اقتصادی زنان متشبث افغان؛

سهمگیری و ارایه مشوره ها برای تهیه و ترتیب اسناد و امورات تخنیکی و برنامه های میان مدت، طولانی مدت این وزارت.

انجام سایر وظایف قانونی که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره به وی سپرده میشود.

وظایف مدیریتی:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

هماهنگی و مدیریت فعالیت های مربوط به منابع حمایوی و تخنیکی بخش های مربوطه؛

تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه و مطلع ساختن مقامات ذیصلاح؛

انجام سایر وظایف قانونی که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره به وی سپرده میشود؛

وظایف همآهنگی:

همکاری با وزارتخانه ها و نهادهای بین المللی برای تسهیل و تقویت بخش صنایع خلاق و برنامه های توانمند سازی فعالیت های اقتصادی زنان متشبث افغان، جمع آوری دیتا و معلومات مرتبط از تمام نهادها و ادارات زیربط جهت تقویه بخش های متذکره این وزارت.

تسهیل و ایجاد روش های مناسب تقویت امورات تخنیکی در ساحات مسؤلیت.

Job Requirements:

مهارت های لازم :

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

 توانائی ترتیب پلان های مختلف تخنیکی اداره و بخش مربوطه؛

داشتن مهارت های مشخص در ساحه تخنیکی مربوطه اداره؛

Submission Guideline:

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل ([email protected]) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Submission Email:

([email protected])

Leave a Reply