Home » کارشناس ارشد ارتباطات و آگاهی عامه

کارشناس ارشد ارتباطات و آگاهی عامه

Activation Date: 02 Jan, 2021   Announced Date: 20 May, 2021   Expire Date: 31 May, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Program, Communication
Employment Type: Full Time
Salary: NTA-C1
Vacancy Number: 002
No. Of Jobs: 1
City: کابل
Organization: Regional Development Directorate MoE
Years of Experience: 3 Years
Contract Duration: 10 Month with Possible Extension
Gender: Male/Female
Education: • حد اقل درجه لیسانس از بخش ژورنالیزم ، روابط بین الملل، پالیسی و اداره عامه، حقوق، زبان و ادبیات
Close date: 31 May, 2021

About Regional Development Directorate MoE :

مقدمه

تفاهم نامۀ چهارچوبی پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی برای بار اول بتاریخ 28 سپتامبر سال 2005 و دومین تفاهم نامه بتاریخ 12 نوامبر سال 2012 میان دولت های هندوستان و افغانستان به امضاء رسید. مرحله اول و دوم برنامه پروژه‌های انکشافی کوچک (Small Development Projects – SDP) تکمیل و بسته گردیده است و مرحله سوم به برنامه پروژه‌‌های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (High Impact Community Development Projects – HICDP) در حال تطبیق می باشد.

وزارت اقتصاد، ریاست انکشاف منطقوی به نمایندگی از دولت افغانستان هماهنگی، مدیریت، نظارت و گزارش دهی پروژه ها را به حمایت ادارات سکتوری تطبیق کننده بعهده دارد. واحد هماهنگی مدیریت پروژه HICDP در چوکات ریاست انکشاف منطقوی مسئولیت هماهنگی تطبیق برنامه در مناطق کمتر توسعه یافته در 34 ولایت افغانستان را به پیش میبرد. این پروژه ها مردم محور هستند و شورا های مردمی اولویت های انکشافی شانرا توسط ادارات سکتوری تطبیق کننده انتخاب و اجراء می نمایند. برنامه HICDP  در تمام ولایات پروژه های انکشافی را از طریق وزارتخانه های دولتی و ادارات مستقل تطبیق می کند که در حال حاضر، بیش از 455 پروژه های انکشافی در مراحل مختلف تطبیق قرار دارند. پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی برنامه ای است که بمنظور پاسخ دادن به فرصتها و نیازمندیهای  ولایات و توجه بیشتر به ولایات سرحدی و مناطق کم انکشاف یافته تنظیم شده که فعلاً فقط توسط کشور هندوستان از کمک های 120 میلیون دالر تمویل می گردد.

به هدف ایجاد هماهنگی بهتر، تعقیب و نظارت دقیقتر از روند تطبیق پروژه ها در سرتاسر کشور، وزارت اقتصاد حمایت های تخنیکی از طریق استخدام کارشناسان تخنیکی را در تمام ادارات سکتوری و 34 ریاست اقتصاد ولایات وسعت بخشیده است تا این کارمندان مشخصاً روند تدارکات، تطبیق، نظارت تخنیکی و گزارش دهی بموقع پروژه های HICDP را هماهنگی و تطبیق نمایند. بمنظور بهبود مدیریت آگاهی عامه و مدیریت اطلاعات ارتباط بشمول مدیریت ویبسایت و شبکه های اجتماعی، ایجاد هماهنگی، نظارت و گزارش دهی از پیشرفت برنامه HICDP به کارشناس ارشد آگاهی عامه و گزارش دهی نیاز دارد تا تمام امور مربوط به مؤفقانه انجام دهد.

هدف کلی از ایجاد این بست حصول اطمینان از ایجاد، انکشاف، تطبیق و نظارت از سیستم آگاهی عامه و گزارش دهی بموقع و مؤثر برنامه پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP) منحیث یکی از فعالیت های عمده وزارت اقتصاد می باشد. کارشناس ارشد آگاهی عامه و گزارش دهی تحت رهبری کلی ریاست انکشاف منطقوی و مدیریت و نظارت مستقیم ریاست واحد هماهنگی HICDP فعالیت نموده و به رئیس واحد هماهنگی برنامه HICDP گزارش می دهد. همچنان در یک هماهنگی نزدیک با بخش اطلاعات و ارتباط عامه وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری تطبیق و ریاست های اقتصاد ولایات فعالیت نموده و مسئولیت های ذیل را بعهده دارد.

Job Description:

هدف وظیفه:  مدیریت و نظارت از تطبیق کلیه موضوعات مربوط به اطلاعات و ارتباط عامه و گزارش دهی از پیشرفت برنامه HICDP

 صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:

بخش تخصصی :

طرح پالیسی ها بمنظور جلب حمایت مردم ، روشن سازی اذهان عامه از طریق جلب همکاری های رسانه های جمعی با استفاده از شیوه های مطروحه و پرنسیپ ژورنالیزم تحقیقاتی
مدیریت ویبسایت و صفحات اجتماعی ریاست انکشاف منطقوی، واحد هماهنگی مدیریت پروژه های انکشافی (HICDP) از طریق نشر گزارش های تحلیلی پیشرفت برنامه و گزارش تکمیلی پروژه های انکشافی در ولایات مختلف
بهبود صفحات اجتماعی و فعالیت های مربوط به اطلاعات و ارتباط عامه و گزارش دهی و ارائه طرح های مناسب و عملی جهت بهبود فعالیت های برنامه.
سازماندهی تدویر کنفرانس ها ، مجالس ، میزهای گرد و کمپاین های آگاهی دهی جهت انعکاس فعالیت های برنامه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی.
  اقدام در زمینه پخش ونشر گزارشات ، کنفرانس های مطبوعاتی از طریق وسایل اطلاعات جمعی  غرض آگاهی اذهان عامه از نتایح  تطبیق و بهره برداری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی.
انکشاف گزارش های هفته وار، ماهورا، ربعوار و سالانه برنامه HICDP بشمول گزارش های تحلیلی برگرفته از تحقیقات در مورد پیشرفت ها، مشکلات و راهکار های مناسب جهت بهبود فعالیت های برنامه
انکشاف، تهیه و توزیع مواد آگاهی عامه شامل مجلات، ماهنامه ها، روزنامه ها، جنتری ها و پیام های نوشتاری و تصویری به مراجع مختلف دولتی وغیر دولتی به منطور روشنایی اذهان عامه در مورد برنامه HICDP

2.وظایف مدیریتی:

مدیریت و نظارت از تطبیق استراتیژی اطلاعاتی و ارتباطی به منظور دست یابی به اهداف متوقعه اداره.
مراقبت از تازه گی مطالب، گزارشها و اخبار مربوط به پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در سطح مرکز و ولایات.
ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار , ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی برنامه بمنظور نیل به اهداف تعین شده.
ارائه گزارش های کاری به آمر مستقیم و عندالضرورت به مقامات از نتایج کارکرد ها.
اجرای سائر وظایف سپرده شده از طرف رهبری برنامه در مطابقت با قوانین نافذه.

3.وظایف هماهنگی:

تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش مطبوعات وزارت به منظور تهیه و ترتیب اوراق تبلیغاتی( پوسترها، بروشورها، مجله ها، اخبار و سائر مواد تبلیغاتی) غرض آگاهی و اطلاع رسانی عامه.
هماهنگی و تأمین ارتباطات خوب کاری با ژورنالیستان ملی و بین المللی جهت استحکام روابط و انعکاس کارکردهای پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی.

ایجاد هماهنگی نزدیک با ادارات سکتوری تطبیق کننده، ریاست های اقتصاد ولایات و کارمندان برنامه جهت جمع آوری اطلاعات دقیق و درست و انعکاس فعالیت های برنامه.

Job Requirements:

شرایط استخدام،سطح تحصیل و تجربه کاری:

تحصیلات

حد اقل درجه لیسانس از بخش ژورنالیزم ، روابط بین الملل، پالیسی و اداره عامه، حقوق، زبان و ادبیات

تجربه کاری:

داشتن تجربه کاری سه سال مرتبط به وظیفه ترجیحاً در ادارات دولتی و یا مؤسسات بین المللی

 دانش و مهارت ها

داشتن تجربه عالی در بخش های اطلاعات ارتباط عامه و گزارش دهی
داشتن توانایی های عالی برنامه ریزی ؛ پلان گذاری و نوشتن گزارش های تحلیلی
آگاهی و معلومات در مورد پالیسی های و برنامه های اقتصادی دولت افغانستان
مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره …)
آشنائی به برنامه های کمپیوتر MS office package  و و نرم افزار های مخصوص انجنیری مانند ترجیحاً Designing Package و غیره.
توانایی ایجاد هماهنگی میان شرکای تطبیقی در سطوح مختلف و تنظیم جلسات.
آگاهی و معلومات در مورد پالیسی های و برنامه های اقتصادی دولت افغانستان مخصوصاً وزارت اقتصاد.
تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور توانایی گزارش نویسی (دری یا پشتو) و تسلط بر زبان انگلیسی.
برنامه هاي اداره رهبري وپلانگذاري.

Submission Guideline:

علاقمندان و واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح (CV) و اسناد تحصیلی شانرا مطابق به معیار ها و شرایط درج شده در اعلان بست قبل از تاریخ انقضاء به مدیریت منابع بشری واحد هماهنگی پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP) به ایمیل آدرس [email protected]   بفرستند. در موضوع ایمیل بصورت واضح بنویسند (کارشناس ارشد آگاهی عامه و گزارش نویسی).

نوت: تنها واجدین شرایط که معیار های بست را تکمیل می نمایند برای مراحل بعدی امتحان و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply