Home » کارمند تکنالوژی ( مرکز شهر ) میدان وردک

کارمند تکنالوژی ( مرکز شهر ) میدان وردک

  • by

Activation Date: 30 Mar, 2021   Announced Date: 29 Mar, 2021   Expire Date: 04 Apr, 2021

Job Location: Wardak
Nationality: Afghan
Category: Admin-Clerical
Employment Type: Full Time
Salary: 13000 afg
Vacancy Number: NSIA/eNID/wrdk-003
No. Of Jobs: 2
City: مرکز شهر
Organization: NSIA(Gov)
Years of Experience: حداقل یک سال تجربه کاری ؛
Contract Duration: as per project time duration
Gender: Male/Female
Education: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس؛
Close date: 04 Apr, 2021

About NSIA(Gov):

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

:دیدگاه

داشتن سیستم واحد، معیاری، پاسخگو، قابل اعتماد در سطح ملی و بین المللی، پویا و پایدار احصائیوی و معلوماتی در کشور

:ماموریت

مدیریت و انکشاف سیستم  احصائیوی  و معلوماتی بر بنیاد نیازمندی های کشور
مدیریت و ارایه معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع، با کیفیت و قابل استفاده برای طرح پالیسی ها، سیاست گذاری ها ،تصمیم گیری ها، پلانگذاری ها، تحقیقات، آگاهی عامه، تامین شفافیت و سایر موارد از مرجع واحد
تأمین استقلالیت مسلکی، بکار گیری روشهای علمی، معیاری و رعایت اصول بین المللی احصائیه های رسمی، تأمین هماهنگی و جلوگیری از تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی 
مدیریت سیستم های معلوماتی به منظور استفاده موثر ، به موقع و همه جانبه از ارقام جاریه، ارقام بزرگ و معلومات جغرافیایی در تهیه احصائیه های رسمی همچنان ترویج، تقویت و پایه گذاری احصائیه های ثبتی.

:وظایف و صلاحیت ها

ایجاد، مدیریت و انکشاف  سیستم واحد احصائیوی و معلوماتی در کشور
جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر  معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع و با کیفیت احصائیوی در رابطه به نفوس،  امور  تجارتی، صنعتی، زراعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، محیطی و وضع فعالیت های عمومی مردم
تأمین هماهنگی، جلوگیری از تکرار عمل، انسجام و نظارت از تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
مرجع واحد نشر معلومات و احصائیه های رسمی در کشور و اتخاذ تصمیم درمورد شیوۀ جمع آوری، توحید، تحلیل و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی
اجرای تمام فعالیت های احصائیوی به شمول سروی ها، سر شماری ها، سنجش محاسبات ملی و شاخص قیم، تشخیص و تثبیت نیازمندی های معلوماتی و احصائیوی در کشور
تثبیت و ارائه آخرین رقم نفوس کل کشور در هر سال با ستفاده از روش های علمی احصائیوی
همکاری با وزارت ها و ادارات دولتی در جمع آوری، توحید، تحلیل معلومات احصائیوی، ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی و طرز استفاده از آنها  
تأمین استقلالیت مسلکی، انکشاف و تجویز تصانیف، تعاریف، اصول، ستندرد ها و روشهای علمی مناسب جهت استفاده در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
ایجاد، مدیریت و انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی واحد به منظور جلوگیری از تکرار عمل و مدیریت مؤثر معلومات جغرافیایی در کشور و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی به منظور مدیریت مؤثر معلومات در کشور و استفاده از آنها در تهیه احصائیه های رسمی و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
استفاده بهینه از تکنالوژی معلوماتی و نوآوری ها اخیر در این عرصه  در بهبود و معیاری ساختن  نظام معلوماتی کشور
تحقیق و ارتقای ظرفیت احصائیوی در کشور و تأمین روابط کاری با ادارات مسلکی بین المللی و استفاده از تجارب موفق آنها

 ایجاد سیستم و زیربنا جهت استفاده و تحلیل ارقام بزرگ، انکشاف و رفتن به سمت احصائیه های ثبتی و  سرمایه گذاری بیشتر بالای آن در دراز مدت

Job Description:

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات و خدمات تکنالوژی معلوماتی و تخنیکی برای دفاتر مرکز توزیع تذکره الکترونیکی ولایت مربوطه طبق پالیسی های اداره.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
داشتن معلومات کامل در مورد طرزالعمل ها، لوایح، رهنمود ها و اسناد تقنینی مرتبط به تذکره الکترونیکی؛
نصب تجهیزات شبکه های کمپیوتری، سیستم تکنالوژی معلوماتی و اتصال انترنیت در ریاست مربوطه ولایت و مرکز؛
اطمینان از کارکرد جمکیت ها در شرایط کاری مناسب اطلاع رسانی از هر گونه کارکرد و مسایل مربوط به جمکیت به بخش مربوطه؛
نگهداری زیربنای تکنالوژی معلوماتی درریاست احصائیه ومعلومات ولایت مربوطه و مرکز توزیع تذکره الکترونیکی.
نصب و عیار سازی با IPv4& IPv6,VOIP,VPN,NAT,DNS,DHCP,DOMAIN,TCP/IP؛
نصب و استفاده از سیستم عامل مایکروسافت و سیستم عامل Linux؛
نصب و استفاده از MS Office 2003/2007/2010/2013/2016؛
نصب و حل مشکلات MikroTik & Cisco Routers/Switches & Access points
نصب و استفاده از RHEL6/7, MS Server 2008 /2012/2016؛
نصب و فعال سازی نرم افزارهای تذکره الکترونیکی عندالموقع.
نصب و فعال سازی کمره های امنیتی و ماشین های حاضری الکترونیکی;
نگهداری منظم تمام سخت افزار ها و حل مشکلات پرنتر ها و ماشین های کاپی؛
ارایه کمکهای تخنیکی به موقع به تمام بخش های مرکز توزیع تذکره الکترونیکی.
حفظ و بروز سازی دیتابیس معلوماتی ارایه کمکهای تخنیکی به مرکزتوزیع تذکره الکترونیکی.
مدیریت کیفیت، عملکرد خدمات، گسترش شبکه کمپیوتر و انترنت به تمام بخش های مرکز توزیع تذکره؛
آگاهی کامل از قانون تابعیت، قانون ثبت احوال نفوس و میکانیزم کاری اداره ملی احصائیه و معلومات؛
اشتراک در برنامه های ارتقای ظرفیت که از طرف اداره تدویر می گردد؛
رعایت لوایح، پالیسی ها واستراتیژی های اداره توزیع تذکره الکترونیکی دراجراات روزمره؛
داشتن تعهد، صداقت و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف محوله؛
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتر، انفورماتیک، تکنالوژی معلوماتی، مدیریت معلومات، سیستم های معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

 تجربه کاری: یک سال تجربه کاری مرتبط( اداری و اجرائیوی)
تسلط به لسانهای رسمی کشور(پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
صرف باشنده گان ولسوالی مربوط برای بست ( کارمند تکنالوژی معلوماتی) می توانند درخواست دهند.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
توانایی تایپ ( نوشتن کمپیوتری) متن های پشتو و دری
آماده اجرای وظیفه در نوبت اول یا دوم کاری مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مربوط، حسب لزوم دید.
آماده اجرای وظیفه مطابق روش پرداخت بر اساس حاصل کار حسب لزوم دید.
آماده اجرای وظیفه در حالت تغیر موقعیت ( مرکز به ولسوالی، بالعکس و از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر)

 

 

Submission Guideline:

طریقه ارسال درخواستی:

 http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/ متقاضیان محترم می توانند لینک

search را کاپی نموده و در صفحه جدید

و بعد از خانه پری خانه پُری فورم آنلاین به بست مورد نظر خویش ثبت نام نمایند.

برای معلومات بیشتر با شماره خدمات مشتریان (450) اداره ملی احصائیه و معلومات به تماس شوید.

Submission Email:

http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/

Leave a Reply