Home » کارمند کنترول کیفیت ( ولسوالی سید اباد ) میدان وردک

کارمند کنترول کیفیت ( ولسوالی سید اباد ) میدان وردک

Activation Date: 30 Mar, 2021   Announced Date: 29 Mar, 2021   Expire Date: 04 Apr, 2021

Job Location: Wardak
Nationality: Afghan
Category: Admin-Clerical
Employment Type: Full Time
Salary: As per organization salary scale
Vacancy Number: NSIA/eNID/wrdk-007
No. Of Jobs: 1
City: ولسوالی سید اباد
Organization: NSIA(Gov)
Years of Experience: حداقل یک سال تجربه کاری مدیریتی؛
Contract Duration: as per project time duration
Gender: Male/Female
Education: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس؛
Close date: 04 Apr, 2021

About NSIA(Gov):

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

:دیدگاه

داشتن سیستم واحد، معیاری، پاسخگو، قابل اعتماد در سطح ملی و بین المللی، پویا و پایدار احصائیوی و معلوماتی در کشور

:ماموریت

مدیریت و انکشاف سیستم  احصائیوی  و معلوماتی بر بنیاد نیازمندی های کشور
مدیریت و ارایه معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع، با کیفیت و قابل استفاده برای طرح پالیسی ها، سیاست گذاری ها ،تصمیم گیری ها، پلانگذاری ها، تحقیقات، آگاهی عامه، تامین شفافیت و سایر موارد از مرجع واحد
تأمین استقلالیت مسلکی، بکار گیری روشهای علمی، معیاری و رعایت اصول بین المللی احصائیه های رسمی، تأمین هماهنگی و جلوگیری از تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی 
مدیریت سیستم های معلوماتی به منظور استفاده موثر ، به موقع و همه جانبه از ارقام جاریه، ارقام بزرگ و معلومات جغرافیایی در تهیه احصائیه های رسمی همچنان ترویج، تقویت و پایه گذاری احصائیه های ثبتی.

:وظایف و صلاحیت ها

ایجاد، مدیریت و انکشاف  سیستم واحد احصائیوی و معلوماتی در کشور
جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر  معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع و با کیفیت احصائیوی در رابطه به نفوس،  امور  تجارتی، صنعتی، زراعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، محیطی و وضع فعالیت های عمومی مردم
تأمین هماهنگی، جلوگیری از تکرار عمل، انسجام و نظارت از تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
مرجع واحد نشر معلومات و احصائیه های رسمی در کشور و اتخاذ تصمیم درمورد شیوۀ جمع آوری، توحید، تحلیل و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی
اجرای تمام فعالیت های احصائیوی به شمول سروی ها، سر شماری ها، سنجش محاسبات ملی و شاخص قیم، تشخیص و تثبیت نیازمندی های معلوماتی و احصائیوی در کشور
تثبیت و ارائه آخرین رقم نفوس کل کشور در هر سال با ستفاده از روش های علمی احصائیوی
همکاری با وزارت ها و ادارات دولتی در جمع آوری، توحید، تحلیل معلومات احصائیوی، ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی و طرز استفاده از آنها  
تأمین استقلالیت مسلکی، انکشاف و تجویز تصانیف، تعاریف، اصول، ستندرد ها و روشهای علمی مناسب جهت استفاده در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی و معلوماتی در کشور
ایجاد، مدیریت و انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی واحد به منظور جلوگیری از تکرار عمل و مدیریت مؤثر معلومات جغرافیایی در کشور و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی به منظور مدیریت مؤثر معلومات در کشور و استفاده از آنها در تهیه احصائیه های رسمی و مساعد ساختن زمینه دسترسی آسان به معلومات مذکور برای همه استفاده کنندگان به استثنای معلومات محرم
استفاده بهینه از تکنالوژی معلوماتی و نوآوری ها اخیر در این عرصه  در بهبود و معیاری ساختن  نظام معلوماتی کشور
تحقیق و ارتقای ظرفیت احصائیوی در کشور و تأمین روابط کاری با ادارات مسلکی بین المللی و استفاده از تجارب موفق آنها

 ایجاد سیستم و زیربنا جهت استفاده و تحلیل ارقام بزرگ، انکشاف و رفتن به سمت احصائیه های ثبتی و  سرمایه گذاری بیشتر بالای آن در دراز مدت

Job Description:

هدف وظیفه: تائید و تصدیق معلومات درج شده فورمه های فامیلی، انفرادی و بایومتریک شهروندان در سیستم. 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
حصول اطمینان و کنترول از صحت و سقم معلومات لازمی در فورمه ها و سیستم با رعایت قوانین و مقرره مربوطه؛
تطبیق و تصحیح معلومات فورمه های انفرادی و فامیلی در سیستم؛
داشتن معلومات کامل در مورد طرزالعمل ها، لوایح و اسناد تقنینی تذکره الکترونیکی؛
ارسال معلومات انفرادی و فامیلی برای تهیه تذکره الکترونیکی به سیستم؛
کسب تایید کتبی و نهایی اشخاص در رابطه به معلومات انفرادی مربوطه شان که در سیستم درج است؛
تطبیق و عملی نمودن پلان ها و برنامه هایکه از جانت مدیر مرکز توزیع تذکره الکترونیکی محول میگیردد؛
تطبیق و پیگیری هدایت و اوامر مدیر مربوطه؛
اشتراک در جلسات که از طرف مدیریت ثبت نام و توزیع دایر میگردد؛
رسیدن به هدف تعیین شده از جانب اداره و مدیریت مرکز توزیع تذکره الکترونیکی؛
حفاظت و استفاده درست از تجهیزات و وسایل تخنیکی؛
داشتن تعهد، صداقت و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف محوله؛
رعایت لوایح، پالیسی ها و استراتیژی های اداره توزیع تذکره الکترونیکی در اجراات روزمره؛
آگاهی کامل از قانون تابعیت، قانون ثبت احوال نفوس و میکانیزم کاری اداره ملی احصائیه و معلومات؛
اشتراک در برنامه های ارتقای ظرفیت که از طرف اداره تدویر می گردد؛
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

 

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس؛
 تجربه کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مدیریتی؛
تسلط به لسانهای رسمی کشور(پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
صرف باشنده گان ولسوالی مربوط برای بست ( کارمند کنترول کیفیت ) می توانند درخواست دهند.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
توانایی  تایپ ( نوشتن کمپیوتری) متن های پشتو

آماده اجرای وظیفه در نوبت اول یا دوم کاری مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مربوط، حسب لزوم دید

Submission Guideline:

طریقه ارسال درخواستی:

 http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/ متقاضیان محترم می توانند لینک

search را کاپی نموده و در صفحه جدید

و بعد از خانه پری خانه پُری فورم آنلاین به بست مورد نظر خویش ثبت نام نمایند.

برای معلومات بیشتر با شماره خدمات مشتریان (450) اداره ملی احصائیه و معلومات به تماس شوید.

Submission Email:

http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/

Leave a Reply