Home » Community Development Facilitator- ( سهولت آورانکشاف اجتماعی – شهرفیض آباد ولسوالی بهارک)

Community Development Facilitator- ( سهولت آورانکشاف اجتماعی – شهرفیض آباد ولسوالی بهارک)

  • by

Activation Date: 24 May, 2021   Announced Date: 23 May, 2021   Expire Date: 03 Jun, 2021

Job Location: Badakhshan
Nationality: Afghan
Category: Program
Employment Type: Full Time
Salary: 4A
Vacancy Number: 622/2021
No. Of Jobs: 6
City: 3 (1 Male & 2 Female ) for Fiazabad & 3 (1Male & 2 Female) for Bahark District
Organization: Concern Worldwide- Afghanistan
Years of Experience:  At least 2 years’ of experience at gender relate
Contract Duration: Fixed Term (With Possible Extension) یک وقت معین (باامکان تمدید)
Gender: Male/Female
Education:  Minimum Bachelor’s degree in education, agriculture, business, economic, social science or other g
Close date: 03 Jun, 2021

About Concern Worldwide- Afghanistan:

~~Concern Worldwide is a non-governmental, international, humanitarian organization dedicated to the reduction of suffering and working towards the ultimate elimination of extreme poverty in the world’s poorest countries. Currently, Concern has been working in Afghanistan since 1998, when it responded to an earthquake disaster in Takhar province. Currently Concern has been working in Takhar and Badakhshan provinces undertaking both emergency response and long term developmental work in the areas of livelihood security, primary education and Water, Sanitation and Hygiene.
موسسه جهانی کنسرن یک نهاد بین المللی غیر دولتی و بشردوستانه است که متحد به کاهش رنج و کار مضاعف روی از میان بردن کلی فقر در فقیرترین کشور های جهان میباشد. در حال حاضر کنسرن در 27 فقیرترین کشور های ، اکثرا شمال آفریقا و حوزه صحرای سحارا در حال اجرا برنامه های اضطراری و هم چنان پروژه های درازمدت انکشافی در ساحات معیشت ، امنیت ، معارف و صحت میباشد. کنسرن در افغانستان از سال 1998 زمانیکه برای کمک به فاجعه زلزله تخار آمده بود در حال انجام وظیفه است. در حال حاضر کنسرن در ولایات تخار و بدخشان در حال کار در هردو بخش هم برنامه های کوتاه مدت مثل رسیدگی به موارد اضطراری و هم پروژه های درازمدت انکشافی در ساحات معیشت، امنیت، تعلیمات ابتدایی، آبرسانی، سیستم فاضلاب و بهداشت یا حفظ الصحه میباشد. 

Job Description:

~Number of Position:
3 (1 Male/  2 Female/ ) (For Fiazabad برای فیض آباد (
3 (1 Male/ 2 Female/ ) (For Bahark District برای ولسوالی بهارک(
Main Duties & Responsibilities: وظایف ومسولیت های اساسی
Coordination and Collaboration: هماهنگی و همکاری:
• Strongly coordinate with local government authorities and target communities, CDC, elders, religious leaders and women.
داشتن هماهنکی قوی با مقامات محلی، جامعه، شورای انکشافی جامعه، بزرگان قوم،رهبران مذهبی و خانم ها.
• Coordinate with DoWA, CDC and local community members to identify and enlist project target participants as per the established criteria.
داشتن هماهنگی خوب با ریاست امور زنان، شورای انکشافی جامعه و مردمان محل برای شناسایی اشتراک کننده گان وپروژه مطابق به رهنمود انتخاب.
• Coordinate with gender technical leads to promote community participation in women economic empowerment activities and support the continues gender analysis plan implementations.
داشتن هماهنگی موثر با مسولین تخنیکی جندر برای تقویه اشتراک زنان در فعالیت های رشد اقتصادی و حمایت دوامدار از تطبیق پلان جندر.
• Coordinate with Value Chain Officers to ensure the successful accomplishments of the planed capacity building trainings and project resource utilizations.
داشتن هماهنگی با کامند ارزش زنجیرغذای در نطبیق موفقانه ترننگ های پلان شده و استفاده موثر ازمنابع پروژه.
• Work with men and religious leaders to identify training needs of community members to promote active participation of women in decision making of the community.
کار با مردان و رهبران مذهبی جامعه در شناسایی  ضرورت به ترننگ افراد جامعه بخاطر تقویه اشتراک فعال زنان در تصمیم گیری ها در سطح جامعه.
• In collaboration with gender technical focal persons, DoWA and community members, identify protection risks to targeted beneficiaries and implement the developed strategies to address them.
در همکاری با فوکل پاینت جندر، ریاست امور زنان و افراد جامعه خطرات  برای مستفیدین مورد هدف راشناسایی نموده و ستراتیژی برای حل آن ترتیب نماید.
• Organize regular meetings (monthly, bi-monthly, etc) with the community for planning and implementation of project activities.
سازماندهی ملاقات های منظم ( ماهوار،  هفته وار و غیره) با افراد جامعه برای پلان سازی و تطبیق آن مطابق به فعالیت های پلان شده پروژه.
• Assist the target beneficiaries in successful development in the diary, Saffron, vegetable and fruit value chains focused on production, processing, packaging and marketing activities.
کمک به مستفیدین مورد هدف در انکشاف موفقانه  value chain    های لبنیات ، زعفران، سبزیجات و میوه جات در زمان تولید، پروسیس ، بسته بندی و فعالیت های بازاریابی. 
• Based on the developed guideline, coordinate with the Local Steering Committees to follow up psychosocial support needs of the targeted beneficiaries and their families.
مطابق به رهنمود  تدوین شده  در هماهنگی با مستفیدین مورد هدف پروژه و فامیل هایشان برای حمایت های  روانی اجتماعی نیاز سنجی گردد.
Community mobilization and Capacity Building: ظرفیت سازی و بسیج سازی جامعه:
• Participate in the development of capacity building plans and schedules.
اشتراك در ترتیب نمودن پلان ها و تقسيم أوقات های ظرفیت سازی .
• Ensure relevant project information’s are communicated to the right holders in a timely and appropriate manner.
مطمئن شدن از اینکه معلومات مرتبط به پروژه در زمان معین، شخص معین مفاهمه صورت گرفته شده است.
• Conduct community dialogue on gender transformative approaches with women project participants, men family members and religious leaders.
دایر نمودن گفتمان در سطح جامعه در مورد  فعالیت های جندر و زنان  اشتراک کننده در پروژه، اعضای ذکور فامیل و رهبران مذهبی.
• Participate in the roll out life skill and financial literacy numeracy trainings and conduct the sessions for the targeted women-lead agro-business members.
اشتراک در ترننگ های  مهارت های زندگی و ترننگ های سواد آموزی  محاسبه  و  همچنان دایر نمودن آن برای خانم های مورد هدف که عضو شغل های زراعتی میباشند.
• Using participatory approaches and in collaboration with community members identify vulnerable and extremely poor people within the community according to Concern criteria.
شناسایی نمودن افراد بی بضاعت و فقیر  در سطح جامعه در همکاری با جامعه مطابق به رهنمو های کنسرن.

• Conduct COVID-19 awareness raising sessions to community
دایر نمودن  مجالس آگاهی دهی در مورد COVID-19  برای بلند بردن آگاهی در سطح جامعه.
• Conduct consultation with targeted community and beneficiaries to identify community safe space for conducting sessions with women-led agro-businesses and Self-Help groups.
در مشوره با مستفیدین مورد هدف و جامعه محل مناسب و مصون  برای دایر نمودن ترننگ ها برای خانم های دارای مشاغل های زراعتی  و گروپ های کمک های خودی هستند.
• Develop weekly and monthly target beneficiaries engagement plan focused on gender, life skills, value chain, advocacy and business development related action plans.
تهیه پلان های هفته وار و ماهانه برای مستفیدین مورد هدف در مورد جندر، مهارت های زندگی، زنجیره ارزش و دادخواهی و انکشاف تجارت هایشان مطابق به پلان پروژه.
• In collaboration with Value Chain and Gender Officers, identify relevant training needs and provide coaching sessions to program participants.
در همکاری با کامندارزش زنجیره غذایی  و جندر آفیسر ضرورت به ترننگ ها نیاز سنجی گردد و معلومات مورد ضرورت برای مستفیدین پروژه ارایه گردد.
• In coordination with Value Chain Officers, facilitate opportunities to market linkages.
در هماهنگی با کامند ارزش زنجیره غذایی فرصت  برای ارتباط دهی محصولات با مارکیت فراهم نماید.
• Support community outreach volunteers and other community members in developing advocacy messages and strategies to address and/or mitigate risks faced by women and girls.
حمایت از رضاکاران جامعه و افراد جامعه در ترتیب پیام های دادخواهی و راهکار برای رفع خطرات که خانم ها و دختران بیشتر به آن مواجه اند.
Monitoring and Reporting:نظارت گزازش دهی
• Coordinate with M&E Officer to monitor and follow up all the project activities as per the developed checklists and monitoring tools on weekly and monthly basis.
برای نظارت و پیگیری تمام فعالیتهای پروژه مطابق لیست های بررسی شده و ابزارهای نظارتی بصورت هفته وار و ماهوار با کاند نظارت وارزیابی هماهنگ شود.
• In coordination with the Project technical teams, disseminate information and findings from monitoring data to the targeted program participants.
با هماهنگی با تیم های تخنیکی پروژه ، اطلاعات و یافته های داده هارا نظارت را برای شرکت کنندگان برنامه پخش کنید.
• Document best practices in gender transformative household approaches, SHGs skill development and success in women-led agro businesses.
ثبت بهترین روشها در خانوار تغییر شکل دهنده جندر ، رشد مهارت های گروپ های کمک های خودی  و موفقیت در فعالیت های کشاورزی تحت هدایت زنان.
• Provide accurate weekly data in the output-tracking dat.
آماده ساختن داده های هفته وار دقیق نظر به فعالیت های برنامه ریزی شده.
• Submit accurate daily, weekly, monthly and quarterly work plans and reports to Value Chain Officers and Gender Officer.
برنامه ها و گزارش های دقیق کار های روزانه ، هفته وار ،ماهوار وربعوار را به کارمند زنجیره ارزش غذایی وجندرآفسرارائه دهید.
• Provide gender mainstreaming plan and implementation reports as per the guidance from Gender Advisor.
برنامه جریان اصلی جندر و گزارش های اجرای آن را طبق راهنمایی های مشاور جندر ارائه دهد.
• Ensure government participation in key social events such as trainings, exposure visits and workshops.
اطمینان حاصل نمودن از اینکه مشارکت دولت در رویدادهای مهم اجتماعی مانند آموزش ها ، ملاقات ها و ورکشاپ.
• Record data for each implemented activities as per the output indicator-tracking database provided by the MEAL Officer.
ثبت داده برای هر فعالیت های انجام شده بر اساس داده های ردیابی شاخص خروجی ارائه شده توسط کامند نظارت وارزیابی.
CHS & Emergency:
• Concern is committed to CHS to ensure downward accountability. Concern activities are guided by CHS standards in all stages both emergency and development projects /programs. In Afghanistan we also bounded our activities by Accountability framework and therefore any Afghanistan employees are responsible to comply with CHS principles and benchmarks as instructed by its policies and therefore make sure that you accept and implement CHS standards in all your activities.
کنسرن به معیار های حسابدهی متعهد است و فعالیت های کنسرن در تمام مراحل که حالات اضطراری و یا انکشافی باشد  توسط این معیار ها جهت داده می شود. در افغانستان ما همچنان فعالیت های مان را به اساس این معیار ها اجرا می کنیم ، بنآ هر کارمند مسولیت این را دارد که با اصول چار چوب حسابدهی فعالیت های خود را اجرا نماید و مطمین شود که معیار های حسابدهی را قبول و عملی می نماید.
• To give your full support in relation to emergencies when occurring in any area that Concern Afghanistan will respond.                          
حمایت کامل در حالات اضطرار،  در هر موقیعت که کنسرن افغانستان می خواهد به آن پاسخ دهد.

Job Requirements:

~~Qualification & Experience: درجه تحصیل وتجربه
 Minimum Bachelor’s degree in education, agriculture, business, economic, social science or other gender related faculty
حداقل داشتن سند لیسانس در رشته های زراعت ، تجارت ، اقتصاد و علوم اجتماعیی  و یا سایر دانشکده های مرتبط به جندر
 At least 2 years’ of experience at gender related programs
حداقل دو سال تجربه کاری در پروگرام های مربوط به جندر.
 Currently living in one of the four districts specifically applying
در حال حاضر بودوباش داشتن در یکی از چهار منطقه ای که درخواست وظیفه میدهد.
 Local knowledge is and staff management is an advantage
داشتن دانش محلی  و مدیریت کارکنان یک امتیاز است.
Competencies & Skills:صلاحیت ها ومهارت ها
 Computer skills preferred (MS Word, Excel, Outlook and Power Point).
مهارت های کمپیوتر در بخش میکروسافت آفیس(MS Word, Excel, Outlook and Power Point). ترجیح داده میشود
 Excellent Dari speaking and writing ability. داشتن توانایی صحبت نوشتاری به زبان دری
 Possess good interpersonal, communication and organizational skills.
داشتن شخصيت  مناسب بین فردی ، ارتباطی و سازمانی .
 Ability to work in remote communities throughout the targeted districts of Takhar and Badakhshan provinces.
توانایی کار در جوامع دورافتاده در مناطق و ولسوالی های تخار و بدخشان.
 Ability to work with community members and spend at least 60% of time in the field as committed.
توانایی کار با اعضای جامعه و گذراندن حداقل 60٪ از وقت در ساحه .
 Oral and written communication in Dari and other local languages.
برقرار نمودن ارتباط شفاهی و کتبی به زبان  دری و سایر زبانهای محلی.
 Strong documentation skillsداشتن مهاری های اسناد سازی
 Experience using digital devices such as computer.داشتن تجربه درعرصه تکنالوژی استفاده ازکمپیوتر
 Ability to write reports and various correspondence in English language is an advantage.
آشنایی با پلانگذاری و گزارش نویسی به زبان انگلیسی یک امتیاز است.
 

Submission Guideline:

~~Applications should be written in English and demonstrate the applicants suitability for the job. A current Curriculum Vita and three referee’s reports should be included in the application. In the first instance applications should be submitted to Concern World Wide- Afghanistan offices in Taloqan marked to the attention of the Human Resources Department. And / or to any other field offices of Concern Faizabad, Yawan, Chahab , Kundaz, and Kabul (Shari now ,5th Street House 1117 Qala – e – Fatullah) or through this email address: [email protected]
Subject line must be: (622/2021 EC-Badakhshan CDF) or your application may not be considered.
Note: The preference will be for local candidates and they are highly encouraged to apply. یاد داشت:  ارجحيت به کاندیدان محلی داده میشود و آنها قویآ تشویق میشوند که درخواست نمایند.
Closing Date: 03 Jun 2021
 

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply