Home » نلدوان آبرسانی شهر گردیز و خوست

نلدوان آبرسانی شهر گردیز و خوست

  • by
Date Posted: Apr 6, 2021
Reference: 233-308/KBL/SBU
Closing Date: Apr 16, 2021
Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2
Gender: Male
Functional Area: Customer Service
Nationality: Afghan
Salary Range: As per company salary scale
Years of Experience: 2 Years
Contract Duration: Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type: Long-term
Probation Period: 3 months
Required Languages: Dari,Pashto

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC): Founded:   مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : – صحت و رفاه همگانی در شهرها – تحفظ محیط زیست – تهیه آب آشامیدنی صحی – جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت – رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی – توسعه منابع مورد ضرورت بشری – فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست: خدمات دوامدار آبرسانی به مشترکین، حراست از بیت المال و سرمایه مردم، جلوگیری از ضایعات آب، اجراات به موقع.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.      حفظ و مراقبت از شبکه های آبرسانی.

2.      جلوگیری از شکستگی ها و لیکج ها به وقت و زمان آن.

3.      نصب میتر های مشترکین به اساس هدایت.

4.      کندنکاری و اجرای امور نلدوانی در سطح شبکه.

5.      تشخیص انواع نل ها، فیتنگ باب و اتصالات به صورت تخصصی.

6.      بلدیت کامل به نلدوانی.

7.      حفاظت از لوازم کار و ابزار مربوطه.

8.      ملبس بودن به لباس ایمنی در زمان انجام وظیفه.

9.      همکاری با کارگران مربوطه در زمان انجام وظایف.

10.  همکاری با تمام بخش های تخنیکی حین ضرورت.

11.  استفاده موثر و معقول از وسایط.

Job Requirement:

مواصفات :

·        حد اقل درجه تحصيل:

v       داشتن سواد خواندن و نوشتن، به درجه های بالاتر ترجیح داده می شود.

·        تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

v       داشتن تجربه حد اقل دو سال در وظایف مرتبط.

·        مهارت هاي ديگر:

v       بلدیت کامل به زبان های دری یا پشتو.

v       به نلدوانی و امور مرتبط آن کاملاً بلدیت داشته باشد، از وسایل و وسایط مربوطه به شکل احسن آن استفاده کرده بتواند.

Job Location:

Afghanistan, Paktya, Khost

Submission Guideline:

رهنمود کاندید شدن برای پست.

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Leave a Reply