Home » کارمند بلدهی و ثبت محصول آبرسانی لوگر

کارمند بلدهی و ثبت محصول آبرسانی لوگر

  • by
Date Posted: Apr 6, 2021
Reference: 175/KBL/SBU
Closing Date: Apr 16, 2021
Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1
Gender: Any
Functional Area: Customer Service
Nationality: Afghan
Salary Range: As per company salary scale
Years of Experience: 1 Year
Contract Duration: Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type: Long-term
Probation Period: 3 months
Required Languages: Dari,Pashto,English

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC): Founded:   مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : – صحت و رفاه همگانی در شهرها – تحفظ محیط زیست – تهیه آب آشامیدنی صحی – جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت – رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی – توسعه منابع مورد ضرورت بشری – فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این بست: اجراات دقیق روی ثبت ارقام میترخوانی، آویز بانکی و صدور بل آب برای مشترکین همچنان انکشاف دیتابس و ثبت محصول بصورت دوامدار .

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسئولیت ها:

1. ثبت ارقام میترخوانی، آویز بانکی و صدور بل آب برای مشترکین در دیتابس.

2.  حفظ و مراقبت سیستم ها، دیتابیس ها و محدود ساختن دسترسی افراد غیر مسوول به آنها.

3. انکشاف دیتابیس های جدید به منظور تسریع روند.

4. برخورد نیک با مشتریان حین مراجعه شان به اداره.

6. گزارش دهی هفته وار از اجرآت به مسولان مربوطه.

7. ثبت مشتریان به دیتابیس.

8. ثبت و صدور بل برای مشتریان جدید به دیتابیس.

11. حفاظت از کمپوتر ها و لوازم که در دسترس شان قرار دارد.

12. گرفتن نقل (بک آپ) از اجرآت بطور روزانه و ارایه تعرفه.

ثبت و صدور بل آب برای مشتریانی که 3 روز قبل میتر خوانی آن صورت گرفته است.

10. اجرای تمام هدایت های قانونی مقام مسوول مربوطه.

Job Requirement:

مواصفات:

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        بکلوریا و به بالاتر آن ترجیح داده میشود.

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        حداقل 1 سال تجربه کاری در بخش مربوطه

3-     مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره…):

4-     بلدیت کامل به لیسان های رسمی کشور (دری و پشتو)

5-     بلدیت کامل به پروگرام های کمپیوتر

Job Location:

Afghanistan, Logar

Submission Guideline:

رهنمود کاندید شدن برای پست.

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Leave a Reply