Home » کارمند کنترول کیفیت ( ناحیه ۲ ) تخار

کارمند کنترول کیفیت ( ناحیه ۲ ) تخار

  • by
Date Posted: Apr 1, 2021
Reference: NSIA/eNID/pnshir- 14
Closing Date: Apr 4, 2021
Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 5
Gender: Any
Functional Area: General
Nationality: Afghan
Salary Range: As per company salary scale
Years of Experience: 1 Year
Contract Duration: Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type: Project Based
Probation Period: Unspecified
Required Languages: Dari,Pashto,English

About National Statistics and Information Authority: Founded: دیدگاهداشتن سیستم واحد، معیاری، پاسخگو، قابل اعتماد در سطح ملی و بین المللی، پویا و پایدار احصائیوی و معلوماتی در کشور:ماموریتمدیریت و انکشاف سیستم احصائیوی و معلوماتی بر بنیاد نیازمندی های کشورمدیریت و ارایه معلومات دقیق، مستند، قابل اطمینان، به موقع، با کیفیت و قابل استفاده برای طرح پالیسی ها، سیاست گذاری ها ،تصمیم گیری ها، پلانگذاری ها، تحقیقات، آگاهی عامه، تامین شفافیت و سایر موارد از مرجع واحدتأمین استقلالیت مسلکی، بکار گیری روشهای علمی، معیاری و رعایت اصول بین المللی احصائیه های رسمی، تأمین هماهنگی و جلوگیری از تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضۀ خدمات احصائیوی مدیریت سیستم های معلوماتی به منظور استفاده موثر ، به موقع و همه جانبه از ارقام جاریه، ارقام بزرگ و معلومات جغرافیایی در تهیه احصائیه های رسمی همچنان ترویج، تقویت و پایه گذاری احصائیه های ثبتی.

Job Summary:

 تائید و تصدیق معلومات درج شده فورمه های فامیلی، انفرادی و بایومتریک شهروندان در سیستم

Duties & Responsibilities:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

حصول اطمینان و کنترول از صحت و سقم معلومات لازمی در فورمه ها و سیستم با رعایت قوانین و مقرره مربوطه؛

تطبیق و تصحیح معلومات فورمه های انفرادی و فامیلی در سیستم؛

داشتن معلومات کامل در مورد طرزالعمل ها، لوایح و اسناد تقنینی تذکره الکترونیکی؛

ارسال معلومات انفرادی و فامیلی برای تهیه تذکره الکترونیکی به سیستم؛

کسب تایید کتبی و نهایی اشخاص در رابطه به معلومات انفرادی مربوطه شان که در سیستم درج است؛

تطبیق و عملی نمودن پلان ها و برنامه هایکه از جانت مدیر مرکز توزیع تذکره الکترونیکی محول میگیردد؛

تطبیق و پیگیری هدایت و اوامر مدیر مربوطه؛

اشتراک در جلسات که از طرف مدیریت ثبت نام و توزیع دایر میگردد؛

رسیدن به هدف تعیین شده از جانب اداره و مدیریت مرکز توزیع تذکره الکترونیکی؛

حفاظت و استفاده درست از تجهیزات و وسایل تخنیکی؛

داشتن تعهد، صداقت و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف محوله؛

رعایت لوایح، پالیسی ها و استراتیژی های اداره توزیع تذکره الکترونیکی در اجراات روزمره؛

آگاهی کامل از قانون تابعیت، قانون ثبت احوال نفوس و میکانیزم کاری اداره ملی احصائیه و معلومات؛

اشتراک در برنامه های ارتقای ظرفیت که از طرف اداره تدویر می گردد؛

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود

Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس؛

 تجربه کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مدیریتی؛

تسلط به لسانهای رسمی کشور(پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

صرف باشنده گان ولسوالی مربوط برای بست ( کارمند کنترول کیفیت ) می توانند درخواست دهند.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

توانایی تایپ ( نوشتن کمپیوتری) متن های پشتو

آماده اجرای وظیفه در نوبت اول یا دوم کاری مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مربوط، حسب لزوم دید.

آماده اجرای وظیفه مطابق روش پرداخت بر اساس حاصل کار حسب لزوم دید.

آماده اجرای وظیفه در حالت تغیر موقعیت ( مرکز به ولسوالی بالعکس و از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر)

 

Job Location:

Afghanistan, Takhar

Submission Guideline:

طریقه ارسال درخواستی:

 http://erecruitment.nsia.gov.af/nsia/ متقاضیان محترم می توانند لینک

search را کاپی نموده و در صفحه جدید

و بعد از خانه پری خانه پُری فورم آنلاین به بست مورد نظر خویش ثبت نام نمایند.

برای معلومات بیشتر با شماره خدمات مشتریان (450) اداره ملی احصائیه و معلومات به تماس شوید.

 

Leave a Reply